Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλβανία: Ένοπλη σύγκρουση αστυνομίας και Ιρανών μουτζαχεντίν στο Δυρράχιο

Αιμα­τη­ρή συμπλο­κή  μετα­ξύ αλβα­νι­κών δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας και μελών της Ιρα­νι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης Μου­τζα­χε­ντίν-ε-Χαλκ (ΜΕΚ), σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι στο κέντρο δια­μο­νής των τελευ­ταί­ων, Ashfraf‑3 πλη­σί­ον του χωριού Μάν­ζε  στα ανα­το­λι­κά της πόλης του Δυρραχίου. 

Στο κέντρο αυτό, ερμη­τι­κά κλει­στό προς τρί­τους, στε­γά­ζο­νται από το 2014 περί­που 3000 μέλη της Ιρα­νι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης, που αντι­τί­θε­νται στο καθε­στώς της Τεχε­ρά­νης. Εκπρό­σω­πος  των ΜΕΚ  δήλω­σε ότι δύο άτο­μα έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ υπάρ­χουν και δεκά­δες τραυματίες.

Ωστό­σο σε ανα­κοί­νω­ση του το Υπουρ­γείο Δημό­σιας Τάξης της Αλβα­νί­ας ανέ­φε­ρε ότι δεν υπάρ­χουν νεκροί και πως  οι ισχυ­ρι­σμοί των Μου­τζα­χε­ντίν, ερευνώνται.

Ο εκπρό­σω­πος των Μου­τζα­χε­ντίν δεν απο­κά­λυ­ψε τους λόγους που προ­έ­βα­λαν αντί­στα­ση κατά την είσο­δο της  αστυ­νο­μί­ας, στον καταυ­λι­σμό. Ανέ­φε­ραν μόνο ότι οι ένο­πλοι αστυ­νο­μι­κοί άσκη­σαν υπέρ­με­τρη βια.

Από την πλευ­ρά του, το Υπουρ­γείο Δημό­σιας Τάξης της Αλβα­νί­ας υπο­στή­ρι­ξε  ότι η αστυ­νο­μία και οι ειδι­κές δυνά­μεις  εκτε­λού­σαν από­φα­ση του Ειδι­κού Δικα­στη­ρί­ου της χώρας  “ κατά της δια­φθο­ράς, της τρο­μο­κρα­τί­ας και του οργα­νω­μέ­νου εγκλήματος”.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο