Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλβανία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον του Μπελέρη – Τι δήλωσε ο Ράμα

Ένταλ­μα σύλ­λη­ψης του Μπε­λέ­ρη εξέ­δω­σε νωρίς το μεση­μέ­ρι η εισαγ­γε­λία Αυλώ­νας με την κατη­γο­ρία της εξα­γο­ράς ψήφων.

Εν τω μετα­ξύ, σε δήλω­σή του, ο πρω­θυ­πουρ­γός της Αλβα­νί­ας Έντι Ράμα χαρα­κτή­ρι­σε τη σύλ­λη­ψη του Μπε­λέ­ρη ως δείγ­μα “της απο­φα­σι­στι­κό­τη­τας της δικαιο­σύ­νης για εφαρ­μο­γή του νόμου”.

Απαί­τη­σε, όπως ανα­φέ­ρει, η σύλ­λη­ψη να είναι “τεκ­μη­ριω­μέ­νη με στοι­χεία και νομι­κά κατο­χυ­ρω­μέ­νη”. Κάλε­σε, δε, την πολι­τι­κή να μη σπεύ­σει να προ­βεί σε συμπε­ρά­σμα­τα και να αφή­σει ανε­πη­ρέ­α­στο το ανα­κρι­τι­κό έργο των αρμό­διων αρχών.

Ισχυ­ρί­στη­κε, τέλος, ότι το γεγο­νός ουδε­μία σχέ­ση έχει με τον προ­ε­κλο­γι­κό αγώνα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο