Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλβανία: Παραμένει προφυλακισμένος ο Μπελέρης, αποφυλακίζεται με όρους ο Κοκαβέσης

Τη συνέ­χι­ση της προ­φυ­λά­κι­σης του Φρέ­ντη Μπε­λέ­ρη και την απο­φυ­λά­κι­ση του Παντε­λή Κοκα­βέ­ση με την υπο­χρέ­ω­ση παρου­σί­α­σης στις αρχές απο­φά­σι­σε το εφε­τείο του ειδι­κού δικα­στη­ρί­ου Τιράνων.

Σύμ­φω­να με την ΕΡΤ, για τον άμε­σο συνερ­γά­τη του δημάρ­χου της Χει­μάρ­ρας, Παντε­λή Κοκα­βέ­ση, το δικα­στή­ριο επι­κα­λέ­στη­κε λόγους υγεί­ας ενώ στο νοσο­κο­μείο φυλα­κών των Τιρά­νων βρί­σκε­ται ο Μπε­λέ­ρης, όπου και νοσηλεύεται.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο