Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλβανία: Προς καθαίρεση του Προέδρου Ιλίρ Μέτα

Σε απευ­θεί­ας ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κή μετά­δο­ση υπέ­γρα­ψε σήμε­ρα το πρωί στα Τίρα­να διά­ταγ­μα για την ανα­βο­λή των δημο­τι­κών εκλο­γών της 30ης Ιου­νί­ου ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας της Αλβα­νί­ας Ιλίρ Μέτα σε μια κίνη­ση που, όπως είπε, απο­σκο­πεί στην εκτό­νω­ση της πολι­τι­κή έντα­σης στη χώρα.

Προη­γή­θη­κε μακρο­σκε­λής ανα­φο­ρά του στους λόγους που τον οδή­γη­σαν στην από­φα­ση αυτή, τονί­ζο­ντας ότι απο­τε­λεί την καλύ­τε­ρη συνταγ­μα­τι­κή λύση για να απο­φευ­χθεί ο κίν­δυ­νος κλι­μά­κω­σης των συνε­πειών λόγω της βαθιάς κρί­σης στη χώρα και να δοθεί η ευκαι­ρία στις πολι­τι­κές δυνά­μεις να απο­κα­τα­στή­σουν την ομαλότητα.

Η κυβέρ­νη­ση αντέ­δρα­σε άμε­σα στην κίνη­ση Μέτα με την εκπρό­σω­πό του κυβερ­νώ­ντος Σοσια­λι­στι­κού Κομ­μα­τος Ελί­σα Σπι­ρο­πά­λι να ανα­κοι­νώ­νει ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός Έντι Ράμα συγκα­λεί για την Πέμ­πτη το Κοι­νο­βού­λιο με σκο­πό την καθαί­ρε­ση του Ιλίρ Μέτα από το προ­ε­δρι­κό αξί­ω­μα. Επα­νέ­λα­βε, δε, τη δήλω­ση του πρω­θυ­πουρ­γού ότι οι εκλο­γές θα διε­ξα­χθούν κανονικά.

Κατό­πιν τού­του οι εξε­λί­ξεις προ­βλέ­πο­νται ραγδαί­ες στα Τίρα­να όπου η πολι­τι­κή κρί­ση οδη­γεί­ται στα άκρα, μία κρί­ση που αντα­να­κλά τις έντο­νες συγκρού­σεις που υπάρ­χουν στο εσω­τε­ρι­κό της αστι­κής τάξης της χώρας και εκφρά­ζε­ται κυρί­ως με τη δια­μά­χη μετα­ξύ κυβέρ­νη­σης και αντιπολίτευσης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο