Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλβανία: Προσωρινά ελεύθερος αφέθηκε ο ομογενής υποψήφιος δήμαρχος Χειμάρρας

Προ­σω­ρι­νά ελεύ­θε­ρος αφέ­θη­κε, σήμε­ρα το πρωί, ο ομο­γε­νής υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Χει­μάρ­ρας Φρέ­ντι Μπε­λέ­ρης, ο οποί­ος συνε­λή­φθη τα μεσά­νυ­χτα από άνδρες των ειδι­κών δυνά­με­ων της αλβα­νι­κής αστυ­νο­μί­ας με την κατη­γο­ρία της «εξα­γο­ράς ψήφων».

Με σφο­δρό­τη­τα αντέ­δρα­σαν οι φορείς της μειο­νό­τη­τας, ΟΜΟΝΟΙΑ και ΚΕΑΔ, για την πρω­το­φα­νή, όπως τη χαρα­κτη­ρί­ζουν επί­θε­ση ενα­ντί­ον του ελλη­νι­σμού της Αλβα­νί­ας, ενώ η πρέ­σβης της Ελλά­δας στα Τίρα­να, Κων­στα­ντί­να Καμί­τση, κατό­πιν οδη­γιών του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών, Νίκου Δέν­δια, πραγ­μα­το­ποιεί σήμε­ρα, 12 Μαΐ­ου, διά­βη­μα στο Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Αλβανίας.

Ο Φρέ­ντι Μπε­λέ­ρης, πρό­ε­δρος του τοπι­κού παραρ­τή­μα­τος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, κατέρ­χε­ται στις δημο­τι­κές εκλο­γές της Χει­μάρ­ρας, ως υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος υπο­στη­ρι­ζό­με­νος τόσο από το Κόμ­μα Ένω­σης Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των (ΚΕΑΔ) και την ΟΜΟΝΟΙΑ, όσο και από τον συνα­σπι­σμό της αντι­πο­λί­τευ­σης, του οποί­ου ηγεί­ται το Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα του Σαλί Μπε­ρί­σα και το Κόμ­μα Ελευ­θε­ρί­ας του τέως προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας Ιλίρ Μέτα.

Στην πορεία προς την κάλ­πη, ο Φρέ­ντι Μπε­λέ­ρης δέχθη­κε σκλη­ρές επι­θέ­σεις από μερί­δα του Τύπου αλλά και τον ίδιο τον πρω­θυ­πουρ­γό Έντι Ράμα, που λίγες ώρες πριν από τη σύλ­λη­ψή του φέρε­ται να δήλω­σε σε τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό πως την επό­με­νη των εκλο­γών θα «λογα­ρια­στεί προ­σω­πι­κά» μαζί του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο