Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλβανία: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Χιμάρας Φ. Μπελέρης

Το πρω­το­δι­κείο Αυλώ­νας απο­φά­σι­σε την προ­φυ­λά­κι­ση του υπο­ψή­φιου δημάρ­χου της Χιμά­ρας, Φρέ­ντυ Μπε­λέ­ρη και την μετα­φο­ρά στις φυλα­κές των Τιράνων.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι χθες, άνδρες των ειδι­κών δυνά­με­ων της αλβα­νι­κής αστυ­νο­μί­ας προ­χώ­ρη­σαν στη σύλ­λη­ψη του Φρέ­ντι Μπε­λέ­ρη, με την κατη­γο­ρία της «εξα­γο­ράς ψήφων».

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημεί­ω­νε ότι «θεω­ρεί απα­ρά­δε­κτη τη σύλ­λη­ψη του κ. Μπε­λέ­ρη, υπο­ψη­φί­ου δημάρ­χου Χιμά­ρας και καλεί την αλβα­νι­κή κυβέρ­νη­ση και τις αρμό­διες αρχές να προ­χω­ρή­σουν άμε­σα στην απε­λευ­θέ­ρω­σή του και να στα­μα­τή­σουν κάθε ενέρ­γεια που εμπο­δί­ζει τη δρα­στη­ριό­τη­τα της ελλη­νι­κής μειο­νό­τη­τας στις δημο­τι­κές εκλογές».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο