Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλβανία: Την βοήθεια ΗΠΑ και ΕΕ ζήτησε ο Έντι Ράμα στην κόντρα του με τον Πρόεδρο Ιλ. Μέτα

Επί μιά­μι­ση ώρα ο πρω­θυ­πουρ­γός Έντι Ράμα εξη­γού­σε σήμε­ρα στους πρέ­σβεις των κρα­τών μελών της ΕΕ και των ΗΠΑ στο γρα­φείο του στα Τίρα­να τους λόγους για τους οποί­ους επι­μέ­νει στην προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 30 Ιου­νί­ου διε­ξα­γω­γή των δημο­τι­κών εκλο­γών παρά το ότι ο πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας με διά­ταγ­μα τις ακύ­ρω­σε και η αντι­πο­λί­τευ­ση έχει δηλώ­σει ότι όχι μόνο θα από­σχει, αλλά θα τις εμπο­δί­σει κιόλας.

Εν ολί­γοις ο κ. Ράμα εμφα­νί­στη­κε να πιστεύ­ει ότι η όποια έντα­ση ενδέ­χε­ται να προ­κλη­θεί από την αντι­πο­λί­τευ­ση θα είναι δια­χει­ρί­σι­μη και σε κάθε περί­πτω­ση δεν μπο­ρεί να επι­τρέ­ψει μια τέτοια εξέ­λι­ξη, ματαί­ω­ση δηλα­δή των εκλο­γών, καθώς, θα δημιουρ­γεί­το επι­κίν­δυ­νο για την πολι­τι­κή στα­θε­ρό­τη­τα της χώρας προη­γού­με­νο. Κάλε­σε, δε, τους διπλω­μά­τες να μην υιο­θε­τή­σουν τα αιτή­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης και ζήτη­σε την βοή­θειά τους για την εκτό­νω­ση της έντα­σης. «Φύγα­με με πολ­λά ερω­τη­μα­τι­κά”, είπε σε επι­κοι­νω­νία του με το ΑΠΕ — ΜΠΕ μέλος της διπλω­μα­τι­κής αντι­προ­σω­πεί­ας αμέ­σως μετά την συνά­ντη­ση. Ο πρω­θυ­πουρ­γός εμφα­νί­στη­κε να προ­σεγ­γί­ζει το όλο θέμα της κρί­σης μάλ­λον νομι­κί­στι­κα και όχι στην πολι­τι­κή του διά­στα­ση, όπως στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα εξε­λίσ­σε­ται”, πρό­σθε­σε. Σε μια άλλη εξέ­λι­ξη, και ενώ όλες οι πλευ­ρές, κυβέρ­νη­ση, πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας, αντι­πο­λί­τευ­ση, παρα­μέ­νουν αμε­τα­κί­νη­τες στις θέσεις τους, η Κεντρι­κή Εφο­ρευ­τι­κή Επι­τρο­πή των εκλο­γών, έκρι­νε σήμε­ρα παρά­νο­μη την από­φα­ση του προ­έ­δρου Ιλίρ Μέτα για ακύ­ρω­ση των εκλο­γών. Η από­φα­ση ελή­φθη από τα προ­σκεί­με­να στο Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα του Έντι Ράμα τέσ­σε­ρα μέλη της επι­τρο­πής καθώς τα άλλα τρία που πρό­σκει­νται στην αντι­πο­λί­τευ­ση, μαζί και ο πρό­ε­δρος απο­χώ­ρη­σαν, καταγ­γέλ­λο­ντας ότι το συγκε­κρι­μέ­νο όργα­νο δεν νομι­μο­ποιεί­ται να κρί­νει απο­φά­σεις της ανω­τέ­ρας αρχής.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Ράμα, ταυ­τό­χρο­να, δρο­μο­λό­γη­σε την δια­δι­κα­σία απο­πο­μπής από το κοι­νο­βού­λιο του προ­έ­δρου Μέτα οξύ­νο­ντας περαι­τέ­ρω την μετα­ξύ τους σύγκρου­ση και όρι­σε την σχε­τι­κή συνε­δρί­α­ση για την Πέμ­πτη. Ανα­φε­ρό­με­νος στην σύνο­δο της Πέμ­πτης, ο πρό­ε­δρος της βου­λής Γκρα­μός Ρού­τσι δήλω­σε:  «Η πλειο­ψη­φία έχει τις ψήφους για να ρίξει τον Μέτα και η σιω­πή από τους διε­θνείς εταί­ρους μας, ΗΠΑ και ΕΕ είναι ένας τρό­πος απο­δο­χής αυτής της ακραί­ας ψηφο­φο­ρί­ας στη Συνέ­λευ­ση για την απο­μά­κρυν­ση του σημε­ρι­νού αρχη­γού του κρά­τους. Με μια δια­δι­κα­σία αστρα­πή θα διο­ρι­σθεί ο νέος πρό­ε­δρος ο οποί­ος θα εγκρί­νει την ίδρυ­ση του Συνταγ­μα­τι­κού Δικα­στη­ρί­ου, αλλά και θα υπο­στη­ρί­ξει σθε­να­ρά τη δημιουρ­γία νέων θεσμών στη δικαιο­σύ­νη». Για αύριο το πρωί έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί συνε­δρί­α­ση της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του αντι­πο­λι­τευό­με­νου Δημο­κρα­τι­κού κόμ­μα­τος προ­κει­μέ­νου να απο­φα­σί­σει για τις εξελίξεις.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο