Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλβανία-Covid-19: Επιβολή στρατιωτικού νόμου για 40 ώρες

Η κυβέρ­νη­ση της Αλβα­νί­ας προ­χώ­ρη­σε σήμε­ρα, στην ανά­πτυ­ξη στρα­τιω­τι­κών μονά­δων, ώστε να επι­βάλ­λει καθε­στώς στρα­τιω­τι­κού νόμου για 40 ώρες, ώστε να κατα­πο­λε­μή­σει την εξά­πλω­ση του κορο­νοϊ­ού, καθώς οι πολί­τες της χώρας αγνό­η­σαν τα προη­γού­με­να μέτρα κατά του COVID-19.

Περί­που 120.000 Αλβα­νοί επέ­στρε­ψαν από την Ιτα­λία (η οποία έχει δεχτεί το μεγα­λύ­τε­ρο πλήγ­μα στον κόσμο από τον κορο­νο­ϊό) πριν από τη δια­κο­πή της αερο­πο­ρι­κής και θαλάσ­σιας σύν­δε­σης μετα­ξύ των δύο χωρών κατά μήκος της Αδρια­τι­κής Θάλασ­σας, πριν από 12 ημέρες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο