Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, ένας από τους εφευρέτες του τηλεφώνου

Στις 3 Μαρ­τί­ου 1847 γεν­νιέ­ται ο Αλε­ξά­ντερ Γκρά­χαμ Μπελ, ένας από τους εφευ­ρέ­τες του τηλεφώνου.

Απο­φοί­τη­σε από τα Πανε­πι­στή­μια του Εδιμ­βούρ­γου και του Λον­δί­νου. Το 1870 η οικο­γέ­νειά του μετα­νά­στευ­σε στον Κανα­δά. Το 1872 άνοι­ξε ένα εκπαι­δευ­τι­κό ίδρυ­μα στη Βοστό­νη για δασκά­λους κωφα­λά­λων. Από το 1873 καθη­γη­τής φυσιο­λο­γί­ας των φωνη­τι­κών οργά­νων στο Πανε­πι­στή­μιο της Βοστό­νης. Το 1876 εκδό­θη­κε στο όνο­μά του δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας των ΗΠΑ για το τηλέ­φω­νο που εφεύ­ρε και το 1877 ένα άλλο δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για το διά­φραγ­μα και τη συναρ­μο­λό­γη­ση. Από το 1884 ως το 1886, μαζί με άλλους, εξέ­δω­σε τις εργα­σί­ες του και πήρε διπλώ­μα­τα ευρε­σι­τε­χνί­ας στο πεδίο της κατα­γρα­φής και της ανα­πα­ρα­γω­γής του ήχου. Από το 1898 ήταν ένας από τους διευ­θυ­ντές του Σμιθ­σό­νιου Ινστι­τού­του. Πέθα­νε το 1922.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο