Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλεξανδρούπολη: Αιφνιδιαστική κινητοποίηση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο λιμάνι κατά των ΝΑΤΟικών δυνάμεων (VIDEO)

Με μια αιφ­νι­δια­στι­κή κινη­το­ποί­η­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν νωρί­τε­ρα, οι δυνά­μεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, στο Λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, δια­μή­νυ­σαν την αντί­θε­σή τους στην μετα­τρο­πή του λιμα­νιού της πόλης σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο και απέ­δει­ξαν για άλλη μια φορά ότι ο λαός μπο­ρεί να βάλει εμπό­δια και να καθυ­στε­ρή­σει τους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ.

Οι δυνά­μεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ από την περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μαχη­τι­κή παρέμ­βα­ση — κινη­το­ποί­η­ση στο Λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης όπου τις προη­γού­με­νες μέρες είχε κατα­πλεύ­σει το γιγα­ντιαίο αμε­ρι­κα­νι­κό μετα­γω­γι­κό «ARC Endurance», που χρη­σι­μο­ποιούν οι αμε­ρι­κα­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις για τη μετα­φο­ρά στρα­τιω­τι­κού υλι­κού του στρα­τού των ΗΠΑ που θα προ­ω­θη­θεί μέσω του οδι­κού και του σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύ­ου προς χώρες της Βαλ­κα­νι­κής και της Βαλτικής.

Μόλις ξεφορ­τώ­σει, το 264 μέτρων «ARC Endurance», που κατέ­πλευ­σε στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη για τρί­τη φορά, θα φορ­τώ­σει τμή­μα­τα στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού που ήδη έχουν συγκε­ντρω­θεί στην πόλη τις τελευ­ταί­ες μέρες για να τα επι­στρέ­ψει στις ΗΠΑ.

Τα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά μετα­γω­γι­κά θα φτά­νουν ανά 10ήμερο στο ακρι­τι­κό λιμά­νι μέχρι τον Σεπτέμ­βρη, καθώς βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη η μεγα­λύ­τε­ρη επι­χεί­ρη­ση μετα­φο­ράς στρα­τιω­τι­κού υλι­κού των ΗΠΑ μέσω αυτού.

Αυτή τη γιγα­ντιαία επι­χεί­ρη­ση ανα­χώ­ρη­σης του στρα­τιω­τι­κού υλι­κού προς τις χώρες της Βαλ­κα­νι­κής και της Βαλ­τι­κής καθυ­στέ­ρη­σαν με την μαζι­κή και αιφ­νι­δια­στι­κή κινη­το­ποί­η­σή τους οι κομ­μου­νι­στές και έδει­ξαν στην κυβέρ­νη­ση και στους ΝΑΤΟϊ­κούς ότι θα τους βρί­σκουν μπρο­στά τους σε κάθε βήμα που εμπλέ­κει ολο­έ­να και βαθύ­τε­ρα την περιο­χή και τη χώρα στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που μαί­νε­ται στην Ουκρανία.

Οι κομ­μου­νι­στές και οι κομ­μου­νί­στριες, μπή­καν στο λιμά­νι συγκρο­τη­μέ­να και έφτα­σαν σε από­στα­ση ανα­πνο­ής από το σημείο που ξεφορ­τώ­νο­νταν το στρα­τιω­τι­κό υλικό.

Φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα όπως «η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη λιμά­νι των λαών και όχι ορμη­τή­ριο των ιμπε­ρια­λι­στών», «καμία εμπλο­κή καμιά συμ­με­το­χή έξω οι βάσεις και οι ΝΑΤΟϊ­κοί», «ένας είναι ο εχθρός ο ιμπε­ρια­λι­σμός» και «οι φαντά­ροι είναι του λαού παι­διά έξω από τα σύνο­ρα δεν έχου­νε δου­λειά», δια­δή­λω­σαν την αντί­θε­σή τους στην εμπλο­κή της χώρας μας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς αλλά και στις απο­φά­σεις της Συνό­δου του ΝΑΤΟ. Επί­σης έγρα­ψαν συν­θή­μα­τα σε στρα­τιω­τι­κά κοντέϊ­νερ όπως «NATO killers go home», δηλώ­νο­ντας ότι είναι ανε­πι­θύ­μη­τοι οι φονιά­δες των λαών.

Παράλ­λη­λα μέσα από το σύν­θη­μα «σε Ελλά­δα και Τουρ­κία ίδιος ο εχθρός, ΝΑΤΟ — κυβερ­νή­σεις — Καπι­τα­λι­σμός», έδει­ξαν τον κοι­νό αντί­πα­λο που πρέ­πει να βάλουν στο στό­χα­στρο οι λαοί.

Κάλε­σαν το λαό της περιο­χής, τη φλό­γα της αντί­στα­σης και του αγώ­να που άνα­ψαν οι κομ­μου­νι­στές να την κάνει φωτιά που θα ακυ­ρώ­σει τους σχε­δια­σμούς τους.

Στην κινη­το­ποί­η­ση παρα­βρέ­θη­κε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής ο οποί­ος δήλω­σε: « Η σημε­ρι­νή κινη­το­ποί­η­ση εκφρά­ζει τα αντι­ϊ­μπε­ρια­λι­στι­κά αισθή­μα­τα του λαού της Θρά­κης, του λαού όλης της Ελλά­δας απέ­να­ντι στους δολο­φό­νους του ΝΑΤΟ και στα καρά­βια τους που κου­βα­λά­νε τα φορ­τία του θανά­του προ­κει­μέ­νου να ρίξουν κι άλλο λάδι στον πόλε­μο που μαί­νε­ται στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας. Να απε­μπλα­κεί τώρα η χώρα μας από αυτό τον βρώ­μι­κο ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο. Κανέ­νας Έλλη­νας φαντά­ρος στο εξω­τε­ρι­κό, κανέ­να πολε­μι­κό υλι­κό να μην φύγει έξω από τη χώρα μας. Το απαι­τεί η ειρή­νη, το απαι­τεί η φιλία των λαών. Θα συνε­χί­σου­με στον ίδιο δρό­μο στο ίδιο αντι­ϊ­μπε­ρια­λι­στι­κό μονο­πά­τι έτσι ώστε οι λαοί να απαλ­λα­γούν μια κι έξω από τα δει­νά του πολέ­μου και την κατα­πί­ε­ση της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας».

Ο Διο­νύ­σης Κλά­δης, Γραμ­μα­τέ­ας της ΟΠ Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας Θρά­κης του ΚΚΕ σημεί­ω­σε ότι «με τη σημε­ρι­νή κινη­το­ποί­η­ση δεί­χνου­με στο λαό ότι δεν υπάρ­χει εμπό­διο που όταν ο λαός θέλει δεν μπο­ρεί να το ξεπε­ρά­σει. Οταν ο λαός θέλει μπορεί!

Σήμε­ρα εδώ, καθυ­στε­ρού­με τη μετα­φο­ρά πολε­μι­κού υλι­κού με το οποίο συντη­ρεί­ται η φλό­γα του πολέ­μου, δυνα­μώ­νει και απει­λεί να τυλί­ξει όλη την περιο­χή μας, όλο τον κόσμο.

Απα­ντά­με και σε όσους λένε δεν βλέ­πε­τε που η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση ενο­χλεί­ται για τη δημιουρ­γία της αμε­ρι­κά­νι­κης βάσης στην Αλεξανδρούπολη;

Τους λέμε: Ολοι εσείς του ευρω­να­τοϊ­κού τόξου δεν ακού­τε όλους εκεί­νους τους αμε­ρι­κα­νούς αξιω­μα­τού­χους που δια­βε­βαιώ­νουν συνέ­χεια την τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση ότι η βάση της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης δεν αφο­ρά την Τουρκία;

Αυτές οι δια­βε­βαιώ­σεις των αμε­ρι­κα­νών την εμπο­δί­ζουν ή την ενι­σχύ­ουν την τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα;».

Τέλος ανέ­φε­ρε ότι η πρό­σφα­τη Σύνο­δος του ΝΑΤΟ επι­βε­βαί­ω­σε την όξυν­ση των αντα­γω­νι­σμών και την προ­ε­τοι­μα­σία για ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη στρα­τιω­τι­κή εμπλο­κή. Και πως οι 300.000 στρα­τιώ­τες που απο­φά­σι­σε να έρθουν στην Ευρώ­πη δεν θα φέρουν την ειρή­νη, ίσα ‑ίσα ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο