Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλεξανδρούπολη: Εκδήλωση το Σάββατο 27 Νοέμβρη ενάντια στις Αμερικανονατοικές βάσεις

Κάλε­σμα στα σωμα­τεία, τους φορείς, τους συλ­λό­γους, κάθε άνθρω­πο που αντι­λαμ­βά­νε­ται ότι πίσω από τα παρα­μύ­θια της ασφά­λειας και της ανά­πτυ­ξης κρύ­βο­νται επι­κίν­δυ­νοι σχε­δια­σμοί, να δυνα­μώ­σουν το φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα και να παλέ­ψουν για να ξεκου­μπι­στούν οι μακε­λά­ρη­δες από την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και από την χώρα, απευ­θύ­νει η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία και τη βάση στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, την ώρα που στο λιμά­νι της πόλης είναι σε εξέ­λι­ξη η η μεγα­λύ­τε­ρη διεκ­πε­ραί­ω­ση δυνά­με­ων του στρα­τού των ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαί­σιο, η Επι­τρο­πή Ειρή­νης, τα εργα­τι­κά σωμα­τεία, ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, που συγκρο­τούν την Επι­τρο­πή, καλούν στην εκδή­λω­ση που διορ­γα­νώ­νουν το Σάβ­βα­το 27 Νοεμ­βρί­ου, στις 6 μ.μ., στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Αλεξανδρούπολης.

Όπως σημειώ­νει η Επι­τρο­πή σε ανα­κοί­νω­σή της, «η συνέ­χι­ση του στρα­τη­γι­κού δια­λό­γου και η ανα­νέ­ω­ση της “Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ Ελλά­δας – ΗΠΑ” ‑ακό­μα και επ’ αόριστον‑, σημα­το­δο­τεί νέους, μεγα­λύ­τε­ρους κιν­δύ­νους για το λαό.»

Προ­σθέ­τει ότι «η μόνι­μη παρου­σία αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής δύνα­μης στο στρα­τό­πε­δο Γιαν­νού­λη ενι­σχύ­ει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το γεγο­νός πως ολό­κλη­ρη η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη θα λει­τουρ­γεί ως βάση. Το λιμά­νι θα συν­δε­θεί μέσω του και­νού­ριου περι­φε­ρεια­κού με τα στρα­τό­πε­δα Γιαν­νού­λη και Καν­δη­λά­πτη, όπου θα στρα­το­πε­δεύ­ουν οι αμε­ρι­κά­νι­κες δυνά­μεις. Ταυ­τό­χρο­να το αερο­δρό­μιο θα συν­δε­θεί με το λιμά­νι μέσω σιδη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής, έτσι ώστε να υπάρ­χει δυνα­τό­τη­τα άμε­σης μετα­φο­ράς στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού εκα­τέ­ρω­θεν. Ο σχε­δια­σμός αυτός δεν αφο­ρά μόνο τα κομ­μά­τια μέσα στο λιμά­νι ή στα στρα­τό­πε­δα, όπως μας παρου­σιά­ζουν, αλλά ολό­κλη­ρη την πόλη να λει­τουρ­γεί σαν Βάση».

Κατα­λή­γο­ντας η Επι­τρο­πή καλεί σε δυνά­μω­μα του αγώ­να για:

Την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέμους

• Την κατάρ­γη­ση της Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις Στρα­τιω­τι­κές Βάσεις και όλων των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμφωνιών –

• Να κλεί­σει η βάση της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης – Να ξηλω­θούν οι βάσεις του θανά­του από τη χώρα μας – Να μη δημιουρ­γη­θεί καμία νέα ευρω­α­τλα­ντι­κή βάση και στρα­τιω­τι­κή υποδομή.

• Να μην εγκα­τα­στα­θούν πυρη­νι­κά στον Άρα­ξο και οπου­δή­πο­τε αλλού στην Ελλάδα.

• Καμία συμ­με­το­χή των Ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό, σε στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις κατά άλλων λαών.

• Όχι στους στρα­τιω­τι­κούς εξο­πλι­σμούς και τη διά­τα­ξη των ενό­πλων δυνά­με­ων στην υπη­ρε­σία του ΝΑΤΟ. Ανά­κλη­ση της κυβερ­νη­τι­κής από­φα­σης για την αύξη­ση της θητεί­ας στο στρα­τό ξηράς.

• Καμιά αλλα­γή των συνό­ρων και των συν­θη­κών που τα καθορίζουν.

• ΟΧΙ στον “Ευρω­στρα­τό” που ετοι­μά­ζει η ΕΕ.

• Απο­δέ­σμευ­ση από τις λυκο­συμ­μα­χί­ες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Κάλεσμα συμμετοχής και από την ΕΔΥΕΘ

Τη συμ­με­το­χή της στην εκδή­λω­ση ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία και τη βάση στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, που διορ­γα­νώ­νουν σωμα­τεία, φορείς και σύλ­λο­γοι, το Σάβ­βα­το 27 Νοέμ­βρη, στις 6 μ.μ., στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, δηλώ­νει η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσσαλονίκης.

Για το σκο­πό αυτό θα δρο­μο­λο­γη­θούν λεω­φο­ρεία, που θα ανα­χω­ρή­σουν το Σάβ­βα­το 27/11, στη 1 μ.μ. από το Άγαλ­μα Βενιζέλου.

Η ΕΔΥΕΘ καλεί σε συμ­με­το­χή με αιτήματα:

Να κλεί­σει η βάση της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, το ΝΑΤΟι­κό στρα­τη­γείο NRDC στο πρώ­ην 3ο Σώμα Στρα­τού της Θεσσαλονίκης!

Να κλεί­σουν όλες οι ξένες βάσεις, έξω οι ΝΑΤΟι­κοί φονιά­δες από τη χώρα μας!

Να καταρ­γη­θεί η Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία και όλες οι άλλες Συμ­φω­νί­ες που εμπλέ­κουν τη χώρα μας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέμους!

Να επι­στρέ­ψουν οι ελλη­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξωτερικό!

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο