Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλεξανδρούπολη: Μαζική και μαχητική κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Μια μαζι­κή και μαχη­τι­κή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία, πραγ­μα­το­ποί­η­σε το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Εβρου του ΚΚΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Στη συγκέ­ντρω­ση μίλη­σε ο Διο­νύ­σης Κλά­δης, μέλος της ΚΕ και Γραμ­μα­τέ­ας της Επι­τρο­πής Περιο­χής Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης του ΚΚΕ, ενώ στη συνέ­χεια ακο­λού­θη­σε πορεία στους δρό­μους της πόλης.

Με συν­θή­μα­τα και πανό ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και την εμπλο­κή της Ελλά­δας σε αυτόν, όπως «δεν θα επι­λέ­ξου­με στρα­τό­πε­δο ληστών μόνη μας ελπί­δα η πάλη των λαών», και «ΗΠΑ και Ρωσία τη γη ξανα­μοι­ρά­ζουν με των λαών το αίμα τα σύνο­ρα χαρά­ζουν» η πορεία, με την ιδιαί­τε­ρη συμ­με­το­χή της νεο­λαί­ας και έντο­νο αγω­νι­στι­κό παλ­μό κινή­θη­κε στους κεντρι­κούς δρό­μος της πόλης, όπου στα­μά­τη­σε έξω από το επί­τι­μο προ­ξε­νείο της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη. Εκεί, οι δια­δη­λω­τές θυρο­κόλ­λη­σαν ψήφι­σμα της συγκέ­ντρω­σης με το οποίο απαι­τούν να στα­μα­τή­σει να στα­μα­τή­σει άμε­σα ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος και να τερ­μα­τι­στεί αμέ­σως η ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία. Στο ψήφι­σμα εκφρά­ζο­νταν επί­σης και η αλλη­λεγ­γύη στους λαούς της Ουκρα­νί­ας και της Ρωσί­ας «ώστε να απαλ­λα­γούν από κάθε λογής Πού­τιν και Ζελέν­σκι που τους σέρ­νουν στον πόλε­μο και την κατα­στρο­φή για τα συμ­φέ­ρο­ντα των καπιταλιστών».

Στη συνέ­χεια, η πορεία κατευ­θύν­θη­κε προς το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, όπου στην πύλη, καθώς οι δια­δη­λω­τές φώνα­ζαν δυνα­τά το σύν­θη­μα «Η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη λιμά­νι των λαών και όχι ορμη­τή­ριο των ιμπε­ρια­λι­στών», κρε­μά­στη­κε πανό και γρά­φτη­κε με σπρέι το μήνυ­μα προς τους Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς που αξιο­ποιούν το λιμά­νι για τις «πρό­βες πολέ­μου» και τις «απο­βά­σεις» τους «NATO KILLERS GO HOME».

Η πορεία κατέ­λη­ξε στην επι­βα­τι­κή είσο­δο του λιμα­νιού, όπου ο Σιδέ­ρης Μιχαη­λί­δης, Γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Εβρου τόνι­σε πως ο αγώ­νας ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και την μη εμπλο­κή της χώρας θα συνε­χι­στεί δυνα­μι­κά και θα κλιμακωθεί.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο