Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλλάζει από αύριο Σαββάτο το ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ

Αλλά­ζει από αύριο (Σαβ­βά­το 25 Απρι­λί­ου) το ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας των κατα­στη­μά­των σού­περ μάρ­κετ, σύμ­φω­να με από­φα­ση του υπουρ­γού Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων, ‘Αδω­νι Γεωρ­γιά­δη. Το νέο ωρά­ριο θα έχει ισχύ έως και τις 9 Μαΐ­ου του 2020.

Ειδι­κό­τε­ρα, το νέο εθνι­κό πλαί­σιο ωρα­ρί­ου των υπε­ρα­γο­ρών τρο­φί­μων δια­μορ­φώ­νε­ται ως εξής: για τις ημέ­ρες Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή 07:00 έως 21:00, ενώ το Σάβ­βα­το 07:00 έως 20:00.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο