Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλλάζει χέρια το twitter με τον Έλον Μασκ στα ηνία

Ο επι­κε­φα­λής της Tesla Inc. Έλον Μασκ απο­κά­λυ­ψε ότι αγό­ρα­σε πακέ­το μετο­χών (9,2%) του twitter για να γίνει ο μεγα­λύ­τε­ρος μέτο­χος της πλατ­φόρ­μας κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης και προ­κα­λώ­ντας άνο­δο κατά 26% της μετο­χής της

Και όλ’ αυτά λίγες μόλις μέρες μετά την κρι­τι­κή που είχε ασκή­σει ο ίδιος στο twitter για την απο­τυ­χία του μέσου να υπο­στη­ρί­ξει τις αρχές της ελευ­θε­ρί­ας του λόγου

Φανα­τι­κός χρή­στης του Twitter, ο Έλον Μασκ δια­θέ­τει περισ­σό­τε­ρα από 80 εκα­τομ­μύ­ρια followers από την είσο­δό του στην πλατ­φόρ­μα του microblogging το 2009 και την έχει χρη­σι­μο­ποι­ή­σει για να κάνει πολ­λές ανα­κοι­νώ­σεις για την δρα­στη­ριό­τη­τά του.

Ο ισχυ­ρός άνδρας της Tesla ωστό­σο έγι­νε πρό­σφα­τα επι­κρι­τι­κός προς την πλατ­φόρ­μα και την πολι­τι­κή της, κατη­γο­ρώ­ντας την ότι υπο­νο­μεύ­ει την δημο­κρα­τία απο­τυγ­χά­νο­ντας να υιο­θε­τή­σει τις αρχές της ελευ­θε­ρί­ας του λόγου.

«Δεδο­μέ­νου ότι το Twitter λει­τουρ­γεί ως η de facto δημό­σια πλα­τεία της πόλης, η απο­τυ­χία τήρη­σης των αρχών της ελευ­θε­ρί­ας του λόγου υπο­νο­μεύ­ει θεμε­λιω­δώς τη δημο­κρα­τία. Τι πρέ­πει να γίνει;», είχε γρά­ψει στον προ­σω­πι­κό του λογαριασμό.

Το twitter επι­βε­βαί­ω­σε ότι δου­λεύ­ει πάνω σε μια νέα λει­τουρ­γία η οποία θα επι­τρέ­πει σε δύο ξεχω­ρι­στούς λογα­ρια­σμούς να γρά­φουν από κοι­νού και να ανε­βά­ζουν ένα tweet και θα προ­σπα­θή­σει με αυτήν τη λει­τουρ­γία να «χτυ­πή­σει» το Instagram, το οποίο έχει δώσει στους χρή­στες του αυτή τη δυνα­τό­τη­τα από το 2021.

Συνερ­γα­σί­ες δύο εται­ρειών, ή κοι­νές δια­φη­μι­στι­κές καμπάνιες.

Η λει­τουρ­γία θα επι­τρέ­πει στο χρή­στη να καλέ­σει ένα δημό­σιο προ­φίλ που τον ακο­λου­θεί να γρά­ψουν μαζί ένα ποστ κι εκεί­νος θα πρέ­πει να απο­δε­χθεί την πρόσκληση.

Το μεγά­λο πρό­βλη­μα είναι πώς θα απο­φύ­γει η πλατ­φόρ­μα το φαι­νό­με­νο να δέχο­νται οι δημο­φι­λείς λογα­ρια­σμοί εκα­το­ντά­δες τέτοια αιτήματα.

Όταν θα ανε­βαί­νουν τα κοι­νά αυτά tweet, θα φαί­νο­νται τα άβα­ταρ και των δύο συγ­γρα­φέ­ων και τα είναι ορα­τά στους ακο­λού­θους και των δύο λογαριασμών.

Δεν είναι ακό­μη γνω­στό πότε ακρι­βώς θα εγκαι­νιά­σει τη νέα λει­τουρ­γία το Twitter, ή αν έχει ολο­κλη­ρω­θεί η επε­ξερ­γα­σία της σε τεχνι­κό επί­πε­δο. Με δεδο­μέ­νο τον αντα­γω­νι­σμό, όμως, μάλ­λον θα βιαστεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο