Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Αλλά, αυτοί είστε…»: Ανάρπαστες έγιναν οι λαμπάδες με τον Δ. Κουτσούμπα

Μια ασυ­νή­θι­στη ιδέα είχε ενα καλ­λι­τε­χνι­κό εργα­στή­ρι στην Ηλεία και πλέ­ον δεν προ­λα­βαί­νει να παρα­δώ­σει τις παραγγελίες.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, το καλ­λι­τε­χνι­κό εργα­στή­ρι «Το λει­ρί του Κόκο­ρα» εμπνεύ­στη­κε από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κου­τσού­μπα φτιά­χνο­ντας… λαμπά­δες οι οποί­ες συνο­δεύ­ο­νταν από γνω­στές ατά­κες που έχουν γίνει viral όπως «αυτοί είστε», «που τα βρή­κα­τε αυτά τα φυντάνια».

Σε ανάρ­τη­σή του στο Facebook, το εργα­στή­ρι ανα­κοί­νω­σε ότι δεν μπο­ρεί να λάβει άλλες παραγ­γε­λί­ες καθώς οι λαμπά­δες με τον γραμ­μα­τέα του ΚΚΕ έγι­ναν ανάρπαστες.

Εκτός του Δ. Κου­τσού­μπα, το συγκε­κρι­μέ­νο εργα­στή­ρι έφτια­ξε λαμπά­δες και με την πρώ­ην γραμ­μα­τέα του κόμ­μα­τος Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, τον δήμαρ­χο Πάτρας Κώστα Πελε­τί­δη, όπως επί­σης και με τον πρω­θυ­πουρ­γό Κ. Μητσο­τά­κη που φέρει την ατά­κα «Μητσο­τά­κη… ξέρεις εσύ». Τα σκί­τσα είναι του γελοιο­γρά­φου Νικό­λα Στεφαδούρου.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο