Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλλαγές στο Λύκειο: Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση για απολυτήριο και εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ — Από πότε ισχύουν

Το τελι­κό σχέ­διο για το νέο σύστη­μα εισα­γω­γής στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας. Το σχέ­διο απο­τε­λεί παρέμ­βα­ση στη δομή και το πρό­γραμ­μα της Γ΄ Λυκεί­ου, στον τρό­πο κτή­σης του απο­λυ­τη­ρί­ου αλλά και στον τρό­πο εισα­γω­γής στην τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση στην προ­ο­πτι­κή στα­δια­κής καθιέ­ρω­σης της ελεύ­θε­ρης πρόσβασης.

Οι αλλα­γές, όπως ανα­φέ­ρει το υπουρ­γείο, εντάσ­σο­νται σε ένα γενι­κό­τε­ρο σχέ­διο ευρεί­ας μεταρ­ρύθ­μι­σης της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, οι οποί­ες παρό­τι ισχυ­ρί­ζε­ται πως «θα ενι­σχύ­ει τον μορ­φω­τι­κό ρόλο του Λυκεί­ου»,  είναι ένα Λύκειο-φρο­ντι­στή­ριο, όπου θα γενι­κευ­τεί ένας ατε­λεί­ω­τος εξε­τα­στι­κός μαρα­θώ­νιος και η όποια γενι­κή μόρ­φω­ση θα στα­μα­τά ουσια­στι­κά στην Α’ Λυκεί­ου. Παράλ­λη­λα, οι μεγά­λες αλυ­σί­δες φρο­ντι­στη­ρί­ων πανη­γυ­ρί­ζουν για τις προ­τά­σεις της κυβέρ­νη­σης για το Λύκειο και βλέ­πουν νέα αύξη­ση της πελα­τεί­ας τους.

Οι αλλα­γές όπως παρου­σιά­στη­καν από το υπουρ­γείο Παιδείας:

Μείωση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας

Με το νέο σύστη­μα μειώ­νο­νται τα μαθή­μα­τα Γενι­κής Παι­δεί­ας. Τα μαθή­μα­τα Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας και Γραμ­μα­τεί­ας (6 ώρες), Θρη­σκευ­τι­κά (1 ώρα), Φυσι­κή Αγω­γή (2 ώρες) και ένα μάθη­μα επι­λο­γής (2 ώρες) γίνο­νται υπο­χρε­ω­τι­κά για όλους. Επί­σης, από το 2020–21, θα εξορ­θο­λο­γι­στεί το πρό­γραμ­μα της Α΄και Β΄ Λυκεί­ου και θα καταρ­γη­θεί ο δια­χω­ρι­σμός σε Ομά­δες Προ­σα­να­το­λι­σμού στη Β΄ Λυκεί­ου, που υπο­χρε­ώ­νει σήμε­ρα τους μαθη­τές να απο­φα­σί­ζουν πρό­ω­ρα για το επαγ­γελ­μα­τι­κό τους μέλ­λον. Οι μαθη­τές θα κάνουν την επι­λο­γή τους με την προ­α­γω­γή τους στη Γ΄ ΓΕΛ, σύμ­φω­να με τις κλί­σεις και τις προ­τι­μή­σεις τους.

Περιορισμός των μαθημάτων Ομάδων Προσανατολισμού

Σήμε­ρα, κάθε Ομά­δα προ­σα­να­το­λι­σμού περι­λαμ­βά­νει μαθή­μα­τα που εξε­τά­ζο­νται στις πανελ­λα­δι­κές αλλά και μαθή­μα­τα που δεν εξε­τά­ζο­νται. Το νέο σύστη­μα κρα­τά­ει μόνο αυτά που εξε­τά­ζο­νται. Έχει έτσι τη δυνα­τό­τη­τα να προ­σφέ­ρει στους μαθητές/υποψηφίους μια δομή που τους επι­τρέ­πει να ασχο­λού­νται απο­κλει­στι­κά με τα μαθή­μα­τα με τα οποία στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ασχο­λού­νται λόγω των πανελ­λα­δι­κών. Και να ασχο­λού­νται περισ­σό­τε­ρες ώρες.

Αύξηση της ύλης

Σε μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού, στα οποία οι ώρες διδα­σκα­λί­ας αυξά­νο­νται σημα­ντι­κά, υπάρ­χει και σχε­τι­κή αύξη­ση της ύλης, η οποία “δεν είναι ανα­λο­γι­κή”, όπως σημειώ­νει το υπουργείο.

Έτσι, στην Γ΄ Λυκεί­ου ο κάθε μαθη­τής θα έχει την ευκαι­ρία να σκε­φθεί και να εμβα­θύ­νει πάνω στη γνώ­ση. “Με το νέο σύστη­μα δίνε­ται στον κάθε μαθη­τή η δυνα­τό­τη­τα να μάθει να εμβα­θύ­νει και να κρί­νει τη γνώ­ση και την επι­στή­μη στα αντι­κεί­με­να τα οποία θα τον απα­σχο­λή­σουν στη συνέ­χεια της στα­διο­δρο­μί­ας του”, επι­ση­μαί­νει το υπουργείο.

Αλλάζουν Ομάδες Προσανατολισμού

Σήμε­ρα υπάρ­χουν τρεις ομά­δες Προ­σα­να­το­λι­σμού και τέσ­σε­ρα επι­στη­μο­νι­κά πεδία. Το νέο σύστη­μα θα έχει τέσ­σε­ρις Ομά­δες Προ­σα­να­το­λι­σμού, κάθε μία σε από­λυ­τη αντι­στοί­χι­ση με ένα επι­στη­μο­νι­κό πεδίο. Βέβαια, υπάρ­χουν Πανε­πι­στη­μια­κά Τμή­μα­τα η πρό­σβα­ση στα οποία μπο­ρεί να γίνει από περισ­σό­τε­ρες της μιας Ομά­δες Προ­σα­να­το­λι­σμού, από περισ­σό­τε­ρα του ενός επι­στη­μο­νι­κά πεδία. Αυτό που καταρ­γεί­ται είναι η δυνα­τό­τη­τα με ένα μάθη­μα Γενι­κής Παι­δεί­ας να ανοί­γει η πρό­σβα­ση σε άλλο επι­στη­μο­νι­κό πεδίο. “Το νέο σύστη­μα προ­τρέ­πει τους υπο­ψη­φί­ους να κατευ­θυν­θούν στα τμή­μα­τα που πραγ­μα­τι­κά θέλουν και όχι απλά να «πετύ­χουν κάπου». Αντί­λη­ψη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι ότι το σημα­ντι­κό δεν είναι να γίνει κάποιος φοι­τη­τής όπου να ‘ναι αλλά να σκε­φθεί ότι η επι­λο­γή του θα καθο­ρί­σει όλη την υπό­λοι­πη επαγ­γελ­μα­τι­κή του ζωή”, σχο­λιά­ζει το υπουργείο.

Τι θα ισχύσει για το απολυτήριο

Με το νέο σύστη­μα, οι εξε­τά­σεις για το απο­λυ­τή­ριο απλο­ποιού­νται, αφού οι μαθη­τές θα εξε­τα­στούν στα ίδια ακρι­βώς μαθή­μα­τα, τόσο για το απο­λυ­τή­ριο όσο και για τις πανελ­λα­δι­κές. Συγκεκριμένα:

Για την ανα­βάθ­μι­ση των ενδο­σχο­λι­κών εξε­τά­σε­ων, προ­κρί­νε­ται η λύση της συνερ­γα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας των σχο­λι­κών μονά­δων, η οποία όχι μόνο δεν απο­στε­ρεί από τα σχο­λεία την αυτο­νο­μία τους για τις ενδο­σχο­λι­κές εξε­τά­σεις, αλλά απο­τε­λεί και ένα πρώ­το στά­διο για την εμπέ­δω­ση πνεύ­μα­τος συνερ­γα­σί­ας των σχο­λι­κών μονά­δων, το οποίο δεν πρέ­πει να περιο­ρι­στεί μόνο στο ζήτη­μα των εξετάσεων.

Τα σχο­λεία θα χωρι­στούν σε ομά­δες, ανά Διεύ­θυν­ση Εκπαί­δευ­σης. Τα θέμα­τα σε κάθε εξε­τα­ζό­με­νο μάθη­μα θα προ­ε­τοι­μά­ζο­νται από ομά­δα διδα­σκό­ντων όλων των σχο­λεί­ων ανά ομά­δα και το τελι­κό δια­γώ­νι­σμα θα προ­κύ­πτει μετά από κλή­ρω­ση ομά­δας θεμά­των μέσα από ένα μεγα­λύ­τε­ρο πλή­θος. Τα θέμα­τα θα στέλ­νο­νται ηλε­κτρο­νι­κά στους μαθη­τές των σχο­λεί­ων της συγκε­κρι­μέ­νης ομά­δας στις 10:30 και οι μαθη­τές θα ξεκι­νούν στις 11:00 τη δίω­ρη γρα­πτή εξέ­τα­ση. Επι­τη­ρη­τές θα είναι καθη­γη­τές άλλων σχο­λεί­ων και δια­φο­ρε­τι­κής ειδι­κό­τη­τας από την ειδι­κό­τη­τα των καθη­γη­τών του εξε­τα­ζό­με­νου μαθή­μα­τος. Στα ιδιω­τι­κά σχο­λεία οι επι­τη­ρη­τές θα είναι ένας από το Δημό­σιο σχο­λείο και ένας από το ιδιω­τι­κό σχο­λείο. Τα γρα­πτά των μαθη­τών, αφού καλυ­φθούν τα ονό­μα­τα, θα βαθ­μο­λο­γού­νται από καθη­γη­τή άλλου σχολείου.

Σε ό,τι αφο­ρά στη δια­μόρ­φω­ση του βαθ­μού του απο­λυ­τη­ρί­ου, με το νέο σύστη­μα ισχύ­ουν τα εξής:

- Βαθ­μός προ­α­γω­γής παρα­μέ­νει το 9,5

- Για τα μαθή­μα­τα που εξε­τά­ζο­νται και γρα­πτά, ο Μ.Ο. δια­μορ­φώ­νε­ται κατά 60% από τον Μ.Ο. των δύο τετρα­μή­νων και κατά 40% από τον βαθ­μό της γρα­πτής απο­λυ­τή­ριας εξέτασης

- Για τα υπό­λοι­πα μαθή­μα­τα, ο βαθ­μός είναι ο Μ.Ο. των δύο τετραμήνων

- Στη δια­μόρ­φω­ση του Γενι­κού Μ.Ο. (τελι­κού βαθ­μού) συμ­με­τέ­χουν ισό­τι­μα όλα τα μαθή­μα­τα πλην της Φυσι­κής Αγωγής.

Εξάλ­λου, το υπουρ­γείο τονί­ζει ότι οι απο­λυ­τή­ριες εξε­τά­σεις “σε καμία περί­πτω­ση δεν είναι επι­πλέ­ον πανελ­λα­δι­κές”. “Εκτός από το ότι τα θέμα­τα θα είναι από εκπαι­δευ­τι­κούς της περιο­χής τους, το σημα­ντι­κό­τε­ρο είναι ότι οι απο­λυ­τή­ριες εξε­τά­σεις δεν είναι αντα­γω­νι­στι­κές, δεν περ­νά­ει όποιος πήρε καλύ­τε­ρο βαθ­μό από ανθυ­πο­ψη­φί­ους του αλλά απλά όποιος πήρε βαθ­μό από­λυ­σης (9,5)”, επι­ση­μαί­νει το υπουργείο.

Σε επό­με­να σχο­λι­κά έτη ο βαθ­μός απο­λυ­τη­ρί­ου θα συνυ­πο­λο­γί­ζε­ται και στη δια­μόρ­φω­ση του βαθ­μού πρό­σβα­σης των πανελ­λα­δι­κών εξετάσεων.

Με την ενί­σχυ­ση της αξιο­πι­στί­ας του απο­λυ­τη­ρί­ου επι­τυγ­χά­νε­ται και η ισό­τι­μη αντι­με­τώ­πι­ση των απο­φοί­των των ΓΕΛ στην αγο­ρά εργα­σί­ας, αφού είναι προ­σόν διο­ρι­σμού μέσω ΑΣΕΠ.

Τι θα γίνει με τα εσπερινά Γενικά Λύκεια

Σήμε­ρα οι από­φοι­τοι των εσπε­ρι­νών ΓΕΛ έχουν ένα επι­πλέ­ον ποσο­στό 1% για την εισα­γω­γή τους στα ΑΕΙ. Για να το εξα­σφα­λί­σουν πρέ­πει να έχουν κάνει συγκε­κρι­μέ­νο χρό­νο σε εσπε­ρι­νά λύκεια (διε­τία στο παλιό τετρα­ε­τές, τριε­τία στο νέο τριε­τές). Σε δια­φο­ρε­τι­κή περί­πτω­ση, δεν έχουν καν το δικαί­ω­μα να δώσουν πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις ούτε καν με τους απο­φοί­τους των ημε­ρη­σί­ων ΓΕΛ, διό­τι δεν έχουν την ίδια ύλη. Με το νέο σύστη­μα, η Δ΄ Λυκεί­ου τετρα­ε­τούς και η Γ΄ Λυκεί­ου τριε­τούς εσπε­ρι­νού ΓΕΛ δια­τη­ρούν το δικαί­ω­μα του 1%, με τους ίδιους όρους που ισχύ­ει και σήμε­ρα. Το πρό­γραμ­μά τους προ­σαρ­μό­ζε­ται στα νέα δεδο­μέ­να, δηλα­δή: 6 ώρες Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα και Γραμ­μα­τεία, 1 ώρα Θρη­σκευ­τι­κά και τρία μαθή­μα­τα ανά Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού, καθέ­να με 6 ώρες. Η ύλη θα εξο­μοιω­θεί με εκεί­νη των ημε­ρη­σί­ων λυκεί­ων και όσοι δεν πλη­ρούν τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για το 1% θα έχουν το δικαί­ω­μα να δώσουν πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις την ίδια χρο­νιά, μαζί με τους απο­φοί­τους των ημε­ρη­σί­ων ΓΕΛ.

Με το νέο σύστη­μα εισα­γω­γής στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση οι υπο­ψή­φιοι θα κάνουν μια πρώ­τη επι­λο­γή τμη­μά­των (Α΄ δήλω­ση), η οποία δεν θα έχει δεσμευ­τι­κό χαρακτήρα.

«Η ιδέα βασί­ζε­ται στην αντί­λη­ψη ότι, αν ένας υπο­ψή­φιος έχει απο­φα­σί­σει ότι του αρέ­σει ένα επάγ­γελ­μα που προ­ϋ­πο­θέ­τει τμή­μα ΑΕΙ που δεν έχει υψη­λή ζήτη­ση, δεν έχει κανέ­να λόγο να υπο­στεί όλη τη δια­δι­κα­σία των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων», επι­ση­μαί­νε­ται από το υπουρ­γείο Παιδείας.

Σύμ­φω­να με το ΥΠΠΕΘ, με το νέο σύστη­μα ο μαθη­τής θα μπο­ρεί να γνω­ρί­ζει πολύ νωρίς ότι εξα­σφά­λι­σε την εισα­γω­γή του. Αν, ωστό­σο, αλλά­ξει γνώ­μη και επι­θυ­μεί να επι­διώ­ξει την εισα­γω­γή του σε πανε­πι­στη­μια­κό τμή­μα που απαι­τεί πανελ­λα­δι­κές (ΤΠΠΕ), τίπο­τε απο­λύ­τως δεν τον εμπο­δί­ζει να κάνει κανο­νι­κά τη δήλω­σή του τον Μάρ­τιο, να ακυ­ρώ­σει την Α΄ δήλω­ση και να δια­γω­νι­στεί στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις. Συνε­πώς, η Α΄ δήλω­ση είναι μια επι­πλέ­ον δυνα­τό­τη­τα που δεν δεσμεύ­ει καθό­λου τους υποψηφίους.

Ανα­λυ­τι­κά, το σύστη­μα προ­βλέ­πει τα εξής:

1. Μετά το πέρας της προ­θε­σμί­ας για αλλα­γή Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού, όλοι οι μαθη­τές που επι­θυ­μούν να συνε­χί­σουν τις σπου­δές τους στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση υπο­χρε­ού­νται να συμπλη­ρώ­σουν Α’ δήλω­ση προ­τί­μη­σης με έως 10 προ­τι­μή­σεις Τμη­μά­των στα οποία επι­θυ­μούν να φοι­τή­σουν. Ο αριθ­μός 10 είναι ενδει­κτι­κός, αλλά τα μοντέ­λα τα οποία έχει επε­ξερ­γα­στεί το ΥΠΠΕΘ δεί­χνουν ότι δεν μπο­ρεί να είναι μεγαλύτερος.

2. Με βάση τις προ­τι­μή­σεις των μαθη­τών και τον αριθ­μό εισα­κτέ­ων που θα έχει απο­φα­σι­στεί ανά Τμή­μα, θα προ­κύ­ψει ένας αριθ­μός Τμη­μά­των για τα οποία ο αριθ­μός των προ­τι­μή­σε­ων θα είναι μικρό­τε­ρος από τον αριθ­μό εισα­κτέ­ων. Αυτά τα Τμή­μα­τα, στα οποία ο αριθ­μός των αιτή­σε­ων υπο­λεί­πε­ται των δια­θέ­σι­μων θέσε­ων, ονο­μά­ζο­νται «Τμή­μα­τα Ελεύ­θε­ρης Πρό­σβα­σης» (ΤΕΠ).

3. Τα υπό­λοι­πα Τμή­μα­τα, δηλα­δή, εκεί­να στα οποία ο αριθ­μός των αιτή­σε­ων υπερ­βαί­νει τις δια­θέ­σι­μες θέσεις, ονο­μά­ζο­νται «Τμή­μα­τα Πρό­σβα­σης μόνο με Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις» (ΤΠΠΕ).

4. Λίγες ημέ­ρες αργό­τε­ρα, ο μαθη­τής ενη­με­ρώ­νε­ται για το ποιες από τις προ­τι­μή­σεις του αντι­στοι­χούν σε ΤΠΠΕ και ποιες σε ΤΕΠ. Από το σύνο­λο των δηλώ­σε­ων θα προκύψουν:

(1) Αυτές στις οποί­ες θα συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται ένα του­λά­χι­στον ΤΕΠ και,

(2) Αυτές στις οποί­ες όλα τα Τμή­μα­τα είναι ΤΠΠΕ.

5. Οι μαθη­τές της κατη­γο­ρί­ας (2), θα δια­γω­νι­στούν στις πανελ­λα­δι­κές για την εισα­γω­γή τους στην Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση μιας και από τις προ­τι­μή­σεις τους στη Α’ δήλω­ση δεν έχει προ­κύ­ψει κανέ­να ΤΕΠ.

6. Μετά τη λήξη του 1ου τετρα­μή­νου, οι μαθη­τές της κατη­γο­ρί­ας (1) επι­βε­βαιώ­νουν αν θα συμ­με­τά­σχουν στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις ή αν προ­τι­μούν να εισα­χθούν σε ένα από τα ΤΕΠ που είχαν συμπε­ρι­λά­βει στην Α’ δήλω­ση. Η επι­βε­βαί­ω­ση αυτή είναι ορι­στι­κή και δεσμευ­τι­κή. Συγκε­κρι­μέ­να, ένας μαθη­τής που είχε του­λά­χι­στον ένα ΤΕΠ στην Α΄ Δήλω­ση μπορεί:

(α) Να επι­λέ­ξει εισα­γω­γή σε ΑΕΙ μέσω πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων, χάνο­ντας το δικαί­ω­μα πρό­σβα­σης σε κάποιο από τα ΤΕΠ που είχε δηλώ­σει ή,

(β) Να επι­λέ­ξει ένα από τα ΤΕΠ που είχε συμπε­ρι­λά­βει στην Α΄ δήλω­ση, οπό­τε εισά­γε­ται στο Τμή­μα αυτό, με μόνη προ­ϋ­πό­θε­ση την κτή­ση του απο­λυ­τη­ρί­ου της Γ΄Λυκείου. Αν για την εισα­γω­γή στο Τμή­μα που επέ­λε­ξε προ­βλέ­πε­ται και εξέ­τα­ση σε ειδι­κό μάθη­μα, ο υπο­ψή­φιος θα εξε­τα­στεί στο ειδι­κό αυτό μάθη­μα μαζί με τους υπο­ψη­φί­ους που εξε­τά­ζο­νται πανελλαδικά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο