Αλλαγές στο Λύκειο: Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση για απολυτήριο και εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ — Από πότε ισχύουν

Το τελι­κό σχέ­διο για το νέο σύστη­μα εισα­γω­γής στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας. Το σχέ­διο απο­τε­λεί παρέμ­βα­ση στη δομή και το πρό­γραμ­μα της Γ΄ Λυκεί­ου, στον τρό­πο κτή­σης του απο­λυ­τη­ρί­ου αλλά και στον τρό­πο εισα­γω­γής στην τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση στην προ­ο­πτι­κή στα­δια­κής καθιέ­ρω­σης της ελεύ­θε­ρης πρό­σβα­σης. Οι αλλα­γές, όπως ανα­φέ­ρει το υπουρ­γείο, … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Αλλα­γές στο Λύκειο: Τι ανα­κοί­νω­σε η κυβέρ­νη­ση για απο­λυ­τή­ριο και εισα­γω­γή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ — Από πότε ισχύ­ουν.