Αλλαγή ώρας: Προτάσεις, προβληματισμοί και αντιπαραθέσεις με «ουρά» — Η θέση του ΚΚΕ

Ως «ζήτη­μα καθο­ρι­στι­κής σημα­σί­ας για την ορθή λει­τουρ­γία της εσω­τε­ρι­κής αγο­ράς» αντι­με­τω­πί­ζε­ται από την Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή Με αφορ­μή την αλλα­γή της ώρας την περα­σμέ­νη Κυρια­κή, πολ­λά ακού­στη­καν για την πρό­σφα­τη πρό­τα­ση της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής για την κατάρ­γη­ση του συστή­μα­τος αλλα­γής ώρας δυο φορές το χρό­νο με αφε­τη­ρία την επό­με­νη χρο­νιά, το 2019. Παρά βέβαια την πλειο­ψη­φία … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Αλλα­γή ώρας: Προ­τά­σεις, προ­βλη­μα­τι­σμοί και αντι­πα­ρα­θέ­σεις με «ουρά» — Η θέση του ΚΚΕ.