Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλλαγή ώρας 2023: Η επίσημη ανακοίνωση

Επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση για την αλλα­γή της ώρας εξέ­δω­σε το υπουρ­γείο Υπο­δο­μών και Μεταφορών.

Τα ξημε­ρώ­μα­τα της Κυρια­κής 26 Μαρ­τί­ου λήγει το χει­με­ρι­νό ωρά­ριο και θα πρέ­πει να μετα­κι­νή­σου­με τους δεί­κτες των ρολο­γιών μία ώρα μπρο­στά. Δηλα­δή το ξημέ­ρω­μα της Κυρια­κής στις 03:00 τα ρολό­για μας θα πρέ­πει να δεί­χνουν 04:00.

Η ανα­κοί­νω­ση του υπουργείου:

«Σας υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι, την Κυρια­κή 26 Μαρ­τί­ου 2023, λήγει η εφαρ­μο­γή του μέτρου της χει­με­ρι­νής ώρας, σύμ­φω­να με την Οδη­γία 2000/84 του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και του Συμ­βου­λί­ου της 19/01/2001, σχε­τι­κά με τις δια­τά­ξεις για τη χει­με­ρι­νή ώρα.

Οι δεί­κτες των ρολο­γιών πρέ­πει να μετα­κι­νη­θούν μία ώρα μπρο­στά, δηλα­δή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ..», ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά η ανα­κοί­νω­ση με τίτλο «Λήξη χει­με­ρι­νής ώρας».

Ο Μέγας Ιερο­ε­ξε­τα­στής, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο