Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλλες τρεις δολοφονίες Παλαιστινίων από τον Ισραηλινό στρατό — Ανάμεσά τους ο 14χρονος Μουστάφα

Τρεις Παλαι­στί­νιοι δολο­φο­νή­θη­καν και του­λά­χι­στον 30 τραυ­μα­τί­στη­καν σήμε­ρα από πυρά Ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών στα σύνο­ρα του Ισρα­ήλ με τη Λωρί­δα της Γάζας, σύμ­φω­να με πηγές των παλαι­στι­νια­κών υπη­ρε­σιών υγεί­ας. Συνο­λι­κά οι τραυ­μα­τί­ες ανέρ­χο­νται στους 248.

Μετα­ξύ των νεκρών είναι και ένας 14χρονος, ο Μου­στά­φα Άμπεντ Ράμπο, ο οποί­ος σκο­τώ­θη­κε κοντά στην Τζα­μπα­λία, στη βόρεια Λωρί­δα της Γάζας, κατά τη διάρ­κεια δια­δη­λώ­σε­ων και συγκρούσεων.

Μία εκπρό­σω­πος του ισραη­λι­νού στρα­τού είπε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ότι 13.000 Παλαι­στί­νιοι συμ­με­τεί­χαν σε αυτές τις δια­δη­λώ­σεις. Οι συγκε­ντρω­μέ­νοι πυρ­πό­λη­σαν ελα­στι­κά, εκτό­ξευαν πέτρες και μπου­κά­λια με εύφλε­κτο υγρό ενα­ντί­ον του τεί­χους ασφα­λεί­ας και των Ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών που βρί­σκο­νταν εκεί, πρόσθεσε.

Οι κινη­το­ποι­ή­σεις αυτές έχουν ξεκι­νή­σει από τις 30 Μαρ­τί­ου και γίνο­νται κάθε Παρα­σκευή κοντά στο τεί­χος ασφα­λεί­ας. Αυτή ήταν η 25η Παρα­σκευή. Οι δια­δη­λω­τές ζητούν την άρση του απο­κλει­σμού του θύλα­κα και διεκ­δι­κούν το δικαί­ω­μα των Παλαι­στί­νιων προ­σφύ­γων να επι­στρέ­ψουν στα εδά­φη από τα οποία εκδιώ­χθη­καν όταν ιδρύ­θη­κε το Ισρα­ήλ, το 1948.

Από τον Μάρ­τιο μέχρι σήμε­ρα έχουν σκο­τω­θεί σε συγκρού­σεις 178 Παλαι­στί­νιοι και ένας Ισραη­λι­νός στρατιώτης.

palestine1 palestine2 palestine3 palestine4

Το Ισρα­ήλ απα­γό­ρευ­σε στην Άχεντ Ταμί­μι να έρθει στο Φεστι­βάλ της ΚΝΕ – Καταγ­γε­λία της ΚΝΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο