Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Αλληλεγγύη η δύναμη των λαών»: Παραδόθηκε από το ΠΑΜΕ και τα συνδικάτα η βοήθεια για τον τουρκικό λαό (VIDEO)

Στα τουρ­κι­κά συν­δι­κά­τα παρα­δό­θη­κε χθες η μεγά­λη υλι­κή βοή­θεια που συγκέ­ντρω­σαν στην Ελλά­δα συν­δι­κά­τα και φορείς, για να στη­ρί­ξουν τον γει­το­νι­κό λαό. 

Τις ντα­λί­κες με τους 100 τόνους συνό­δε­ψε στην Τουρ­κία αντι­προ­σω­πεία του ΠΑΜΕ και συν­δι­κά­των της Ελλά­δας. Oι στιγ­μές που εκτυ­λί­χθη­καν ήταν συγκλονιστικές.

Με μια ανθρώ­πι­νη αλυ­σί­δα Έλλη­νες και Τούρ­κοι μετέ­φε­ραν την υλι­κή βοή­θεια από τα φορτηγά

Ιδιαί­τε­ρα συγκι­νη­τι­κές ήταν οι στιγ­μές όταν οι Τούρ­κοι συν­δι­κα­λι­στές υπο­δέ­χθη­καν την ελλη­νι­κή αντιπροσωπεία.

«Αλλη­λεγ­γύη η δύνα­μη των λαών» έγρα­φε το πανό του ΠΑΜΕ, ενώ τα μέλη της αντι­προ­σω­πεί­ας φώνα­ζαν συνε­χώς συν­θή­μα­τα. Τα τουρ­κι­κά συν­δι­κά­τα αντα­πέ­δι­δαν, φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα με ανά­λο­γο περιεχόμενο.

Τα λόγια του Αλί Ρίζα Κου­τσου­κο­σμά­νο­γλου, προ­έ­δρου του Συν­δι­κά­του Nakliat Is που καλω­σό­ρι­σε την αντι­προ­σω­πεία από την Ελλά­δα απο­τε­λούν την καλύ­τε­ρη επι­βρά­βευ­ση αυτής της προ­σπά­θειας και δεί­χνουν τη δύνα­μη που έχει ο λαός: «Που­θε­νά στον κόσμο δεν έχει διορ­γα­νω­θεί σε τόσο μικρό χρο­νι­κό διά­στη­μα τόσο μεγά­λη βοή­θεια, τόσο μεγά­λη αλληλεγγύη». 

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο