Αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό Λαό: Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΚΚΕ με τον Ακελ Τακάζ

Αντι­προ­σω­πεία του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον Γιώρ­γο Μαρί­νο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, συνα­ντή­θη­κε με τον Άκελ Τακάζ, συντο­νι­στή των Διε­θνών Σχέ­σε­ων του Κόμ­μα­τος του Λαού της Παλαι­στί­νης, πρό­ε­δρο της Επι­τρο­πής Ειρή­νης και Αλλη­λεγ­γύ­ης Παλαι­στί­νης και Συντο­νι­στή Βόρειας Αφρι­κής και Μέσης Ανα­το­λής του Παγκό­σμιου Συμ­βου­λί­ου Ειρή­νης, που … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Αλλη­λεγ­γύη στον Παλαι­στι­νια­κό Λαό: Συνά­ντη­ση αντι­προ­σω­πεί­ας του ΚΚΕ με τον Ακελ Τακάζ.