Αλμπερτ Αϊνστάιν: Why socialism (Γιατί σοσιαλισμός)

Στο δοκί­μιο «Why socialism» (Για­τί σοσια­λι­σμός) που δημο­σιεύ­τη­κε για πρώ­τη φορά το 1949 στο περιο­δι­κό «Monthly Revue», ο Αϊν­στάιν έγρα­ψε: Ας εξε­τά­σου­με πρώτ’ απ’ όλα το ζήτη­μα αυτό από την άπο­ψη της επι­στη­μο­νι­κής γνώ­σης. Μπο­ρεί να φανεί ότι δεν υπάρ­χουν ουσια­στι­κές μεθο­δο­λο­γι­κές δια­φο­ρές ανά­με­σα στην αστρο­νο­μία και την οικο­νο­μία: οι επι­στή­μο­νες και στους δύο τομείς … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Αλμπερτ Αϊν­στάιν: Why socialism (Για­τί σοσια­λι­σμός).