Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλντους Χάξλεϊ

Στις 23 Νοεμ­βρί­ου 1963 πέθα­νε ο Αλντους Χάξ­λεϊ. Αγγλος συγ­γρα­φέ­ας. Το έργο του περι­λαμ­βά­νει ποι­ή­μα­τα, διη­γή­μα­τα, ταξι­διω­τι­κές εντυ­πώ­σεις, βιο­γρα­φί­ες, κρι­τι­κά δοκί­μια για τη λογο­τε­χνία, το θέα­τρο, τη μου­σι­κή και τη ζωγρα­φι­κή και φιλο­σο­φι­κές πραγ­μα­τεί­ες. Στο πρώ­το στά­διο της δημιουρ­γί­ας του ασχο­λεί­ται περισ­σό­τε­ρο με το λεγό­με­νο μυθι­στό­ρη­μα ιδε­ών. Με σατι­ρι­κό πάθος στρέ­φε­ται κατά του παρα­δο­σια­κού βρε­τα­νι­κού σνο­μπι­σμού και της κενό­τη­τας της «ανώ­τε­ρης κοι­νω­νί­ας». Από το 1930 σημεί­ω­σε μια σημα­ντι­κή στρο­φή, η οποία εκφρά­ζε­ται περισ­σό­τε­ρο στο μυθι­στό­ρη­μά του «Ο γεν­ναί­ος νέος κόσμος» όπου προ­δια­γρά­φει το μέλ­λον της ανθρώ­πι­νης κοι­νω­νί­ας με την ορμη­τι­κή τεχνο­λο­γι­κή πρό­ο­δο. Στον κόσμο αυτό θα κυριαρ­χούν ο αυτο­μα­τι­σμός, το τυπο­ποι­η­μέ­νο και η απου­σία πνευ­μα­τι­κό­τη­τας. Ο Χάξ­λεϊ οδη­γεί­ται στη θρη­σκεία και στον ανα­το­λι­κό μυστι­κι­σμό. Η πορεία του από το ρασιο­να­λι­σμό στο μυστι­κι­σμό είναι από τα πιο χτυ­πη­τά παρα­δείγ­μα­τα της κρί­σης που διέρ­χε­ται η αστι­κή φιλε­λεύ­θε­ρη συνεί­δη­ση κατά τον 20ό αιώνα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο