Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλόννησος: Φώκια δάγκωσε τουρίστρια, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου

    Δυσά­ρε­στη εξέ­λι­ξη είχε η ιδέα κολυμ­βή­τριας να χαϊ­δέ­ψει μία φώκια στο θαλάσ­σιο πάρ­κο της Αλον­νή­σου, αφού η γυναί­κα κατέ­λη­ξε να μετα­φερ­θεί τραυ­μα­τι­σμέ­νη στο Νοσο­κο­μείο του Βόλου από τα δαγκώ­μα­τα του θαλάσ­σιου θηλαστικού.

Το πρω­τό­γνω­ρο, όσο και σπά­νιο, περι­στα­τι­κό συνέ­βη κοντά στο νησά­κι της Κυρά Πανα­γιάς, βόρεια της Αλον­νή­σου, όταν η 50χρονη γυναί­κα, από τη Βουλ­γα­ρία που έκα­νε τις δια­κο­πές της με ιστιο­φό­ρο, είδε μία φώκια στη θάλασ­σα. Η γυναί­κα πλη­σί­α­σε τη φώκια με πρό­θε­ση να την χαϊ­δέ­ψει και να τη θαυ­μά­σει από πολύ κοντά, με απο­τέ­λε­σμα εκεί­νη να τρο­μά­ξει και να της επι­τε­θεί με δαγκώ­μα­τα στα πόδια.

Έντρο­μη η του­ρί­στρια από την επί­θε­ση και τα σοβα­ρά τραύ­μα­τα στα πόδια της μετα­φέρ­θη­κε από μέλη της παρέ­ας της στο Κέντρο Υγεί­ας Σκο­πέ­λου για την παρο­χή βοή­θειας και από τους για­τρούς κρί­θη­κε ανα­γκαία η μετα­φο­ρά της στον Βόλο, όπου νοση­λεύ­ε­ται στο “Αχιλ­λο­πού­λειο” Νοσοκομείο.

Το περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε πολύ κοντά στην Α’ Ζώνη του Θαλάσ­σιου Πάρ­κου της Αλον­νή­σου και θεω­ρεί­ται εξαι­ρε­τι­κά σπά­νιο, αφού οι φώκιες που ζουν εκεί βρί­σκο­νται σε προ­στα­τευ­μέ­νη περιο­χή, είναι εξοι­κειω­μέ­νες με τους ανθρώ­πους και παράλ­λη­λα πολύ φιλικές.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Με τα μάτια των παι­διών (Βέρα Κλών­τζα-Για­κλο­βά – Φρά­νιο Κραλ)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο