Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλ. Βούτσιτς για Τζόκοβιτς: Πρόθεση των αυστραλιανών αρχών ήταν να ταπεινωθεί ο Τζόκοβιτς

Όλη η δια­δι­κα­σία στην υπό­θε­ση Τζό­κο­βιτς έμοια­ζε με «κυνή­γι μαγισ­σών» δήλω­σε ο πρό­ε­δρος της Σερ­βί­ας Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς σχο­λιά­ζο­ντας την από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου της Μελ­βούρ­νης για την απέ­λα­ση του Σέρ­βου τενίστα.

Ο Βού­τσιτς ανέ­φε­ρε ότι επι­κοι­νώ­νη­σε τηλε­φω­νι­κά με τον Νόβακ Τζό­κο­βιτς και του δήλω­σε ότι αγω­νιά να τον συνα­ντή­σει στην Σερβία.

«Βασα­νί­ζε­τε τον Τζό­κο­βιτς 11 μέρες για να του εκδώ­σε­τε μία από­φα­ση την οποία γνω­ρί­ζα­τε από την πρώ­τη ημέ­ρα. Αν λέγα­τε από την αρχή ότι οι ανεμ­βο­λί­α­στοι δεν μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν στο τουρ­νουά ο Τζό­κο­βιτς δεν θα ερχό­ταν ή θα εμβο­λια­ζό­ταν. Αντί για αυτό τον ταλαι­πω­ρεί­τε και τον βασα­νί­ζε­τε 11 ημέ­ρες» τόνι­σε ο Βούτσιτς.

Ο πρό­ε­δρος της Σερ­βί­ας εκτί­μη­σε ότι πρό­θε­ση των αυστρα­λια­νών αρχών ήταν να ταπει­νω­θεί ο Τζό­κο­βιτς αλλά τελι­κά — συμπέ­ρα­νε — ταπει­νώ­θη­κε η Αυστρα­λία. «Ο Τζό­κο­βιτς μπο­ρεί με το κεφά­λι ψηλά να επι­στρέ­ψει στην Σερ­βία» κατα­λή­γει στην δήλω­ση του ο Βούτσιτς.

Ο ίδιος ο Τζό­κο­βιτς μάλ­λον απο­δέ­χθη­κε ιππο­τι­κά την ήττα του στο δικα­στή­ριο λέγο­ντας ότι θα συνερ­γα­σθεί με τις αυστρα­λια­νές αρχές για την ανα­χώ­ρη­σή του από τη χώρα και ευχό­με­νος τα βέλ­τι­στα στο Αυστρα­λια­νό Όπεν. 

Τώρα επί­κει­ται η ανα­χώ­ρη­ση του Τζό­κο­βιτς από την χώρα και ίσως να μην μπο­ρέ­σει να επι­στρέ­ψει για τρία χρό­νια. Εκτι­μά­ται όμως ότι η απα­γό­ρευ­ση δεν θα διαρ­κέ­σει τόσο. Το βέβαιο πια είναι ότι ο Τζό­κο­βιτς δεν θα μπο­ρέ­σει να υπε­ρα­σπι­σθεί τον τίτλο του στο Αυστρα­λια­νό Όπεν και να το κατα­κτή­σει για δέκα­τη φορά, κάτι που θα τον οδη­γού­σε στις 21 κατα­κτή­σεις τρο­παί­ων γκραν σλαμ. Οι διορ­γα­νω­τές του Όπεν ήδη προ­χώ­ρη­σαν στην αντι­κα­τά­στα­σή του με το νού­με­ρο 150 στον κόσμο, τον Ιτα­λό Σαλ­βα­τό­ρε Καρού­ζο, ο οποί­ος θα αντι­με­τω­πί­σει αύριο το βρά­δυ στον πρώ­το γύρο έναν άλλον Σέρ­βο, τον Μίο­μιρ Κετσμάνοβιτς.

Τέλος σχο­λια­στές συνε­χί­ζουν να υπεν­θυ­μί­ζουν ότι ακό­μα δεν έχει απα­ντη­θεί το αρχι­κό ερώ­τη­μα: Πώς και για­τί, εξ αρχής, είχε δοθεί βίζα στον Τζό­κο­βιτς για να ταξι­δέ­ψει στην Αυστραλία.

ATP: «Η απουσία του Νόβακ από το Australian Open είναι μεγάλη απώλεια για το τένις»

Η από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου την Κυρια­κή να επι­κυ­ρώ­σει την ακύ­ρω­ση της αυστρα­λια­νής βίζας του Νόβακ Τζό­κο­βιτς ήταν ένα τέλος σε μια «βαθιά λυπη­ρή» σει­ρά γεγο­νό­των και η απο­χώ­ρη­ση του Σέρ­βου από το Australian Open ήταν απώ­λεια για το άθλη­μα, σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε η ATP.

Η Αυστρα­λία είναι έτοι­μη να προ­χω­ρή­σει στην απέ­λα­ση του Νο1 της παγκό­σμιας κατά­τα­ξης, καθώς το Ομο­σπον­δια­κό Δικα­στή­ριο επι­κύ­ρω­σε την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης να ακυ­ρώ­σει τη βίζα του με την αιτιο­λο­γία ότι η από­φα­σή του να μην εμβο­λια­στεί κατά του COVID-19 ενέ­χει κίν­δυ­νο για τη χώρα.

Η από­φα­ση απέ­κλει­σε τον 34χρονο Σέρ­βο από το Australian Open, που ξεκι­νά την Δευ­τέ­ρα (17/01), τουρ­νουά που ο Σέρ­βος έχει κερ­δί­σει εννέα φορές, γεγο­νός που συνι­στά ρεκόρ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των τριών τελευ­ταί­ων διοργανώσεων.

«Η σημε­ρι­νή από­φα­ση με την οποία επι­κυ­ρώ­νε­ται η ακύ­ρω­ση της αυστρα­λια­νής βίζας του Νόβακ Τζό­κο­βιτς σημα­το­δο­τεί το τέλος μιας πολύ λυπη­ρής σει­ράς γεγο­νό­των», όπως ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­σή της η ATP.

«Τελι­κά, οι απο­φά­σεις των αρχών σχε­τι­κά με θέμα­τα δημό­σιας υγεί­ας πρέ­πει να γίνο­νται σεβα­στές. Απαι­τεί­ται περισ­σό­τε­ρος χρό­νος για να γίνει απο­λο­γι­σμός των γεγο­νό­των και να ληφθούν τα διδάγ­μα­τα από αυτήν την κατά­στα­ση», ανα­φέ­ρει ακό­μη η ανακοίνωση.

Το «θρί­λερ» με την βίζα του Τζό­κο­βιτς έχει κυριαρ­χή­σει στα πρω­το­σέ­λι­δα όλου του κόσμου και πυρο­δό­τη­σε μια συζή­τη­ση για τα δικαιώ­μα­τα των ανθρώ­πων που επι­λέ­γουν να παρα­μεί­νουν ανεμ­βο­λί­α­στοι καθώς οι κυβερ­νή­σεις λαμ­βά­νουν μέτρα για να προ­στα­τεύ­σουν τους πολί­τες τους από τη διε­τή παν­δη­μία COVID-19.

Το διοι­κη­τι­κό όργα­νο του τένις ανδρών είχε δηλώ­σει προη­γου­μέ­νως ότι το 97% των αθλη­τών που βρί­σκο­νται στο Top 100 έχουν εμβο­λια­στεί κατά του ιού. Η ATP επα­νέ­λα­βε ότι συνε­χί­ζει να «συνι­στά έντο­να» στους παί­κτες να εμβολιαστούν.

«Ανε­ξάρ­τη­τα από το πώς εξε­λί­χθη­καν τα πράγ­μα­τα στη συγκε­κρι­μέ­νη υπό­θε­ση, ο Νόβακ είναι ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους πρω­τα­θλη­τές του αθλή­μα­τος μας και η απου­σία του από το Australian Open είναι μια απώ­λεια για το παι­χνί­δι», επι­ση­μαί­νε­ται στην ανακοίνωση.

«Γνω­ρί­ζου­με πόσο ταρα­χώ­δεις ήταν οι τελευ­ταί­ες ημέ­ρες για τον αθλη­τή και πόσο πολύ ήθε­λε να υπε­ρα­σπι­στεί τον τίτλο του στη Μελ­βούρ­νη. Του ευχό­μα­στε να είναι καλά και ανυ­πο­μο­νού­με να τον δού­με ξανά στο κορτ σύντομα.»

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο