Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλ. Κάστρο — Γιώργος Φαρσακίδης. Μία φωτογραφία που έφερε μια ιδιαίτερη συνάντηση

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Ο Αλε­χά­ντρο Κάστρο Εσπίν, γιος του προ­έ­δρου της Κού­βας Ραούλ Κάστρο και της ηρω­ί­δας της επα­νά­στα­σης Βίλ­μα Εσπίν, βρέ­θη­κε στην Ελλά­δα (8 — 14 Ιανουα­ρί­ου 2015) για να παρευ­ρε­θεί στο Φεστι­βάλ Κου­βα­νι­κού Κινη­μα­το­γρά­φου, που διορ­γά­νω­σε η NEW STAR σε συνερ­γα­σία με την Πρε­σβεία της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας στην Ελλά­δα με αφορ­μή τα 56 χρό­νια της Κου­βα­νι­κής Επανάστασης.

Στις 12 Γενά­ρη 2015 ο Αλ. Κάστρο παρου­σί­α­σε το βιβλίο του «Το τίμη­μα της ισχύ­ος — Η αυτο­κρα­το­ρία του τρό­μου», που κυκλο­φό­ρη­σε στα ελλη­νι­κά από τις εκδό­σεις «New Star editions», στον κεντρι­κό κινη­μα­το­γρά­φο «Αλκυο­νίς — Νew Star Art cinema». Ο Αλ. Κάστρο είναι μηχα­νι­κός και ερευ­νη­τής θεμά­των που άπτο­νται της Εθνι­κής Ασφά­λειας και Αμυ­νας, με Master στις Διε­θνείς Σχέ­σεις. Υπήρ­ξε διε­θνι­στής μαχη­τής στην Αγκό­λα, όπου έχα­σε το ένα μάτι του. Κι ήταν συγκλο­νι­στι­κή η στιγ­μή στη διάρ­κεια της παρου­σί­α­σης του βιβλί­ου του πήρε το λόγο ένας Αγκο­λέ­ζος, που ζεί στην Αθή­να, για να εκφρά­σει, όπως είπε την ευγνω­μο­σύ­νη του, στο λαό της Κού­βας για ότι πρό­σφε­ρε στη χώρα του.

Πριν την παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου, και σε «βάρος» του προ­γράμ­μα­τος, ο Αλ. Κάστρο είχε ‑με δική του πρω­το­βου­λία- μια 45λεπτη συνά­ντη­ση με τον εικα­στι­κό Γιώρ­γο Φαρ.σακίδη, 91 χρο­νών σήμε­ρα. Ο Γ. Φαρ­σα­κί­δης ήταν ένας απ’ τους δυο 18χρονους μαχη­τές του ΕΛΑΣ, που στις 2.9.1944 έστη­σαν ενέ­δρα στους Γερ­μα­νούς στο Χορ­τιά­τη. Ακο­λού­θη­σε το ολο­καύ­τω­μα του Χορ­τιά­τη με 145 θύματα.

kastro3

Στις 11.9.1944 ο Γ. Φαρ­σα­κί­δης πήρε μέρος στη μάχη της Κρή­νης, όπου τα Γερ­μα­νι­κά αυτό­μα­τα του διέ­λυ­σαν το αρι­στε­ρό χέρι και φύτε­ψαν τρείς σφαί­ρες στο δεξί χέρι του. Κι όμως με αυτά τα σακα­τε­μέ­να χέρια ο Γ. Φαρ­σα­κί­δης με τα έργα του κατάγ­γει­λε τη φρί­κη στα κάτερ­γα των στρα­το­πέ­δων, όπως τα έζη­σε ο Γ. Φαρ­σα­κί­δη στα 16 χρό­νια εξο­ριών. Το έργο του «Μακρό­νη­σος» είναι η φρι­κτή απο­τύ­πω­ση των χτυ­πη­μέ­νων, των νεκρών και των τρε­λών. Σ’ ένα ταξί­δι του στην Κού­βα για το φεστι­βάλ της νεο­λαί­ας ο Γ. Φαρ­σα­κί­δης χάρι­σε αυτό το βιβλίο στο Ραούλ Κάστρο. Καθώς το ξεφύ­λι­σε το μάτι του Ρ. Κάστρο έπε­σε στο σκί­τσο με τον βασα­νι­στή στην εξο­ρία ‑και μετέ­πει­τα δικτά­το­ρα — Δημή­τρη Ιωαν­νί­δη. «Ο δικός τους Μπα­τί­στα» μετά­φρα­σαν στο Ρ. Κάστρο.

-Παρ­τι­ζά­νο κομπα­νιέ­ρο, που είσαι, τι θέλεις; ρώτη­σε ο Ρ. Κάστρο αγκα­λιά­ζο­ντας το Γ. Φαρ­σα­κί­δη, ο οποί­ος του ζήτη­σε μια συνά­ντη­ση με τους ζωγρά­φους της πόλης. Ο Γ. Φαρ­σα­κί­δης απο­θα­νά­τι­σε μια σκη­νή κεφιού με το Ραούλ Κάστρο, πάνω σ’ ένα σοβιε­τι­κό πλοίο. Αυτή τη φωτο­γρα­φία, μαζί με τους δια­λό­γους με το Ρ. Κάστρο, ο Γ. Φαρ­σα­κί­δης τα περιέ­λα­βε στα βιβλία του «Σα βγεις στον πηγαι­μό για την Ιθά­κη» και «Ανα­ζη­τώ­ντας την Ιθάκη».

Στο κέντρο ο Ραούλ Κάστρο, σε σοβιετικό κρουαζιερόπλοιο. Γράφει ο Γιώργος Φαρσακίδης στο βιβλίο του «Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη»: «Τις μέρες του φεστιβάλ, σε τούτο εδώ το μουράγιο, ένα ολόφωτο μεγάλο κρουαζιερόπλοιο… στην πίστα του σαλονιού, τραγούδι, χορός, νεανικά χαρούμενα πρόσωπα. Χέρι χέρι ανταλλάσσουμε διευθύνσεις, σήματα, δωράκια, δώρα, αφίσες και ο Ραούλ Κάστρο να γελάει, να ξεφαντώνει μαζί μας. Του πρόσφερα τη ‘’Μακρόνησο’’. ‘’Είναι από τα ελάχιστα τεύχη’’ του λέω ‘’που περιέσωσα’’. Το ξεφυλλίζει με προσοχή. Οι χτυπημένοι, οι τρελοί, οι νεκροί… Στάθηκε στο σκίτσο του Ιωαννίδη… ‘’Ο δικός τους Μπατίστα’’ του μεταφράζουν -Παρτιζάνο κομπανιέρο, πού είσαι, τι θέλεις; - Μια συνάντηση με τους ζωγράφους της πόλης. - Νο πρόμπλεμ. Καπιτάν, φωνάζει έναν πανύψηλο λοχαγό… Και το άλλο πρωί, ακριβώς στις οκτώ, ο καπιτάν μ’ ένα τζιπάκι μας περιμένει…»

Στο κέντρο ο Ραούλ Κάστρο, σε σοβιε­τι­κό κρουα­ζιε­ρό­πλοιο. Γρά­φει ο Γιώρ­γος Φαρ­σα­κί­δης στο βιβλίο του «Σα βγεις στον πηγαι­μό για την Ιθά­κη»: «Τις μέρες του φεστι­βάλ, σε τού­το εδώ το μου­ρά­γιο, ένα ολό­φω­το μεγά­λο κρουα­ζιε­ρό­πλοιο… στην πίστα του σαλο­νιού, τρα­γού­δι, χορός, νεα­νι­κά χαρού­με­να πρό­σω­πα. Χέρι χέρι ανταλ­λάσ­σου­με διευ­θύν­σεις, σήμα­τα, δωρά­κια, δώρα, αφί­σες και ο Ραούλ Κάστρο να γελά­ει, να ξεφα­ντώ­νει μαζί μας. Του πρό­σφε­ρα τη ‘’Μακρό­νη­σο’’. ‘’Είναι από τα ελά­χι­στα τεύ­χη’’ του λέω ‘’που περιέ­σω­σα’’. Το ξεφυλ­λί­ζει με προ­σο­χή. Οι χτυ­πη­μέ­νοι, οι τρε­λοί, οι νεκροί… Στά­θη­κε στο σκί­τσο του Ιωαν­νί­δη… ‘’Ο δικός τους Μπα­τί­στα’’ του μετα­φρά­ζουν
-Παρ­τι­ζά­νο κομπα­νιέ­ρο, πού είσαι, τι θέλεις;
- Μια συνά­ντη­ση με τους ζωγρά­φους της πόλης.
- Νο πρό­μπλεμ. Καπι­τάν, φωνά­ζει έναν πανύ­ψη­λο λοχα­γό…
Και το άλλο πρωί, ακρι­βώς στις οκτώ, ο καπι­τάν μ’ ένα τζι­πά­κι μας περιμένει…»

Στις 9 Γενά­ρη 2015 ο Αλ. Κάστρο επι­σκέ­φτη­κε τη Νέα Ιωνία. Η επί­σκε­ψή του ξεκί­νη­σε απ’ το Μνη­μείο του Μπλό­κου της Καλο­γρέ­ζας, όπου ενη­με­ρώ­θη­κε για το ιστο­ρι­κό της θυσί­ας 21 Ελλή­νων και ενός Ιτα­λού αντι­φα­σί­στα στα χρό­νια της Κατο­χής. Πριν κατα­θέ­σει τα λου­λού­δια ο Αλ. Κάστρο έδω­σε «παράγ­γελ­μα» για την τήρη­ση ενός λεπτού σιγή στη μνή­μη των εκτελεσμένων.

Μετά το πέρας της σεμνής τελε­τής ο δημο­σιο­γρά­φος του «Ριζο­σπά­στη» Γιώρ­γος Μου­σγάς ‑αφού είχε συνεν­νοη­θεί με το Γ. Φαρ­σα­κί­δη- πρό­σφε­ρε στο Ρ. Κάστρο τα βιβλία του: «Ανα­ζη­τώ­ντας την Ιθά­κη», «Μακρό­νη­σος» και το «Ημε­ρο­λό­γιο του βουνού».

Ξεφυλ­λί­ζο­νας την Ιθά­κη και φτά­νο­ντας στη σελί­δα με τη φωτο­γρα­φία του πατέ­ρα του ο Αλ. Κάστρο, αναφώνησε:

-Α, εδώ είμαι εγώ! δεί­χνο­ντας έναν πιτσι­ρι­κά δίπλα στο Ρ. Κάστρο.

Και σύγκαι­ρα από δίπλα η γυναί­κα του Αλ. Κάστρο πρόσθεσε:

-Να και η μάνα μας! δεί­χνο­ντας τη Βίλ­μα Εσπίν.

Και οι δυό τους άρχι­σαν να μιλούν με πολύ σεβα­σμό για τη ηρω­ί­δα της επα­νά­στα­σης Βίλ­μα Εσπίν (Ένα εξαι­ρε­τι­κό αφιέ­ρω­μα στη μεγά­λη επα­να­στά­τρια έκα­νε, τις μέρες της επί­σκε­ψης του Αλ. Κάστρο, ο Αρτέ­μης Ψαρο­μη­λί­γκος στον «Ημε­ρο­δρό­μο»).

Η Βίλμα Εσπίν, με τον Ραούλ Κάστρο και τον Τσε

Η Βίλ­μα Εσπίν, με τον Ραούλ Κάστρο και τον Τσε

Έτσι κλεί­στη­κε το ραντε­βού του Γ. Φαρ­σα­κί­δη με το Αλ. Κάστρο. Όταν στις 12.1.2015 συνα­ντή­θη­καν στην «Αλκυο­νί­δα», ο Αλ. Κάστρο, ήταν ήδη ενή­με­ρος για τον αγώ­να των ελλή­νων κομ­μου­νι­στών ενά­ντια στο φασι­σμό και τις διώ­ξεις που υπέ­στη­σαν μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση. Είχε επι­σκε­φτεί στη Λαμία τον ανδριά­ντα του Αρη Βελου­χιώ­τη στην πλα­τεία Λαού, τη Γέφυ­ρα του Γορ­γο­πό­τα­μου και το Μου­σείο Εθνι­κής Αντί­στα­σης όπως και το Μου­σείο της Πανελ­λή­νιας Ενω­σης Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου. Από­τι­σε φόρο τιμής σε όσους έπε­σαν μαχό­με­νοι. Ακό­μα ο Αλ. Κάστρο παραυ­ρέ­θη­κε στην εκδή­λω­ση του ΚΚΕ για τα 96 χρό­νια στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλίας.

Στη Νέα Ιωνία είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Οσοι έφυ­γαν στον αγώ­να, είτε στην Ελλά­δα, είτε στην Κού­βα, είτε αλλού, τους έχου­με πάντα στην καρ­διά μας». 

Οι Κου­βα­νοί άλλω­στε έχουν ιδί­αι­τε­ρη σχέ­ση με την ιστο­ρία. «Οπως λέει ο από­στο­λος της Επα­νά­στα­σης και της λογο­τε­χνί­ας μας Χοσέ Μαρ­τί, μόνο μαθαί­νο­ντας τη δόξα του παρελ­θό­ντος μπο­ρού­με να πετύ­χου­με και­νού­ριες δόξες και πραγ­μα­τι­κά ο ελλη­νι­κός λαός το απο­δει­κνύ­ει αυτό, για­τί πόσα κατορ­θώ­μα­τα δεν έχει στο διά­βα της ιστο­ρί­ας του; Ετσι και ο κου­βα­νι­κός λαός έχει διδα­χτεί από την ιστο­ρία, όχι μόνο τη δική σας αλλά και την παγκό­σμια ιστο­ρία, ιδιαί­τε­ρα από την αμε­ρι­κά­νι­κη ιστο­ρία, και κατά­φε­ρε μια σει­ρά πράγ­μα­τα αυτά τα 60 χρόνια».

kastro4

Ξεφυλ­λί­ζο­ντας τα βιβλία του Γ. Φαρ­σα­κί­δη, και μιλώ­ντας για τη ζωή και το έργο του Ελλη­να δημιουρ­γού, οι ερω­τή­σεις δια­δε­χό­ταν η μία την άλλη. Και κάποια στιγ­μή πηγαία και αυθόρ­μη­τα ο Αλ. Κάστρο πρό­τει­νε στον παλαί­μα­χο αγω­νι­στή να μετα­φρα­στεί η «Μακρό­νη­σός» του στα Ισπα­νι­κά για να γνω­ρί­σουν οι Κου­βα­νοί, οι νέοι μέσα από το έργο του τη νεό­τε­ρη ιστο­ρία της Ελλά­δας. Οπως είπε, όλα αυτά πρέ­πει να τα γνω­ρί­σουν όχι μόνο οι Κου­βα­νοί αλλά όλος ο κόσμος, ό,τι περιέ­χε­ται σε αυτό το βιβλίο είναι πολύ σημα­ντι­κό. Η τιμή και η αξία του δεν έχει χρό­νο και τόπο.

***

Πρίν τη βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση τρα­γού­δη­σε ο Νίκος Λώλης, με πρώ­το το «Μια φωτο­γρα­φία» για τον Τσέ Γκεβάρα.

Και στο τέλος της εκδή­λω­σης ο Γ. Φαρ­σα­κί­δης συγκι­νη­μέ­νος, έλε­γε ότι το τρα­γού­δι αυτό τον έφερ­νε δεκα­ε­τί­ες πίσω σε εκδή­λω­ση στη Σάντα Κλά­ρα της Κού­βας, αφιε­ρω­μέ­νης στον Τσέ Γκεβάρα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο