Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλ. Παπαρήγα: Ο κ. Τσίπρας υψώνει το δάχτυλο στο λαό

«Για να κάνει κανείς αυτά που έκα­νε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ο πρω­θυ­πουρ­γός, δεν χρειά­ζε­ται ούτε ηρω­ι­σμός ούτε θάρ­ρος, χρειά­ζο­νται προ­ϋ­πο­θέ­σεις και ιδιό­τη­τες που δεν θα ανα­λύ­σω, για­τί αν τα ανα­λύ­σω θα πάρω δια­γω­γή κοσμία στο κοι­νο­βού­λιο», ήταν το σχό­λιο της Αλέ­κας Παπα­ρή­γα στις δηλώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού ότι ανα­λαμ­βά­νει πολι­τι­κό κόστος και προ­χω­ρά με θάρρος.

«Ο πρω­θυ­πουρ­γός, μετά τη συνά­ντη­ση που είχε με τον κ. Καμ­μέ­νο στο Μέγα­ρο Μαξί­μου, μίλη­σε για μια πορεία τόλ­μης, θάρ­ρους, γεν­ναιό­τη­τας και ρίσκου και έκλει­σε τη δήλω­σή του λέγο­ντας ότι δεν φοβά­ται το πολι­τι­κό κόστος. Είναι κανείς να ανα­ρω­τη­θεί: όταν έχεις υπο­γρά­ψει και εσύ μνη­μό­νιο, όπως και οι προη­γού­με­νοι, όταν κρα­τάς σε ισχύ τους χιλιά­δες νόμους των μνη­μο­νί­ων, όταν έχεις μετα­τρέ­ψει την Ελλά­δα σε ορμη­τή­ριο στρα­τιω­τι­κών εκβια­στι­κών επι­χει­ρή­σε­ων και προ­ε­τοι­μα­σί­ας πιο γενι­κευ­μέ­νων πολε­μι­κών ανα­με­τρή­σε­ων στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, στη Μ. Ανα­το­λή, αυτό είναι θέμα τόλ­μης;», είπε η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα και πρό­σθε­σε: «Εμείς οι κομου­νι­στές ξέρου­με, οι αρι­στε­ροί, οι προ­ο­δευ­τι­κοί, ριζο­σπά­στες, ακό­μα και πολί­τες με συντη­ρη­τι­κές κοι­νω­νι­κές και πολι­τι­κές αντι­λή­ψεις, όταν μιλά­νε για τόλ­μη, θάρ­ρος, ανδρεία το συν­δέ­ουν πάντα στο πεδίο της σύγκρου­σης και ανα­μέ­τρη­σης με ένα πολύ ισχυ­ρό και επι­κίν­δυ­νο αντί­πα­λο. Μας είπε ότι έχει το θάρ­ρος να πάρει το πολι­τι­κό κόστος. Ο κ. Τσί­πρας απευ­θυ­νό­ταν στο λαό. Όταν συμ­φω­νεί με ό,τι του λέει ο ΣΕΒ, με τις απο­φά­σεις της κ. Μέρ­κελ, της ΕΕ και των ΗΠΑ, δεν έχει πολι­τι­κό κόστος απέ­να­ντι σε αυτούς, το πολι­τι­κό κόστος είναι απέ­να­ντι στο λαό. Όταν λοι­πόν δεν φοβά­ται το πολι­τι­κό κόστος, με το δάχτυ­λο του απευ­θύ­νε­ται στον λαό. Σηκώ­νει το χέρι του απέ­να­ντι στο λαό. Όχι μόνο τον απει­λεί. Του λέει ότι ‘ναι’ κιν­δυ­νεύ­ει να έχει εκλο­γι­κό κόστος αλλά του λέει και ‘έχω τη δυνα­τό­τη­τα να σε τουμπάρω’».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο