Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλ. Παπαρήγα προς ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ: «Είσαστε σαν συγκάτοικοι στην ίδια πολυκατοικία και τσακώνεστε ποιος θα αναλάβει διαχειριστής»

Τη στρα­τη­γι­κή σύμπλευ­ση και συμπό­ρευ­ση της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των υπό­λοι­πων αστι­κών κομ­μά­των, που προ­σπα­θεί να κρυ­φτεί πίσω από προ­σβο­λές και χαρα­κτη­ρι­σμούς, επι­σή­μα­νε η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ, μιλώ­ντας από το βήμα της Βου­λής στη συζή­τη­ση για τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2022, ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας ότι το ΚΚΕ δεν έχει ανά­γκη να χρη­σι­μο­ποιεί στο λόγο του ύβρεις και προσβολές.

«Είσα­στε σαν συγκά­τοι­κοι στην ίδια πολυ­κα­τοι­κία και τσα­κώ­νε­στε ποιος θα ανα­λά­βει δια­χει­ρι­στής», ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, τονί­ζο­ντας ότι αυτό είναι το πρό­βλη­μα που πρέ­πει να δει ο λαός.

Όπως τόνι­σε η Αλ. Παπα­ρή­γα, τα δύο κόμ­μα­τα δεν τσα­κώ­νο­νται μόνο για το ποιος θα είναι στην κυβέρ­νη­ση, αλλά για το ποιος καλύ­τε­ρα θα υλο­ποι­ή­σει το πρό­γραμ­μα του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης, της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης» και όχι για παρά­δειγ­μα για το ρόλο δερ­βί­ση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που έχει ανα­λά­βει η χώρα στην περιο­χή με στό­χο τη Νοτιο­α­να­το­λι­κή Μεσό­γειο και την Ουκρανία.

Το ΚΚΕ, επι­σή­μα­νε, ξεκι­νά από δια­φο­ρε­τι­κή αφε­τη­ρία. Το ΚΚΕ τονί­ζει ότι είναι ασυμ­φι­λί­ω­τη η αντί­θε­ση ανά­με­σα σε καπι­τα­λι­στές και εργα­τι­κή τάξη και κατώ­τε­ρα λαϊ­κά στρώ­μα­τα και διεκ­δι­κού­με αυξή­σεις στους μισθούς, ταυ­τό­χρο­να με κατάρ­γη­ση της φορο­κλο­πής, κατάρ­γη­ση των έμμε­σων φόρων με μετα­κύ­λι­ση των βαρών στο μεγά­λο κεφά­λαιο, σε αντί­θε­ση με τα άλλα κόμ­μα­τα που μπο­ρεί να δίνουν κάτι στον λαό και να του το παίρ­νουν από την άλλη τσέπη.

Ο εργα­ζό­με­νος λαός, τόνι­σε, μπο­ρεί να απο­σπά­σει παρα­χω­ρή­σεις, αλλά πρέ­πει να ξεφύ­γει από τη λογι­κή σωτή­ρων και «Μεσ­σί­ων», να συνει­δη­το­ποι­ή­σει τη δύνα­μή του, να μην περιο­ρί­ζε­τε στη μάχη ενά­ντια μιας κυβέρ­νη­σης, αλλά ενά­ντια στην κυρί­αρ­χη τάξη.

Το ΚΚΕ, σημεί­ω­σε η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, καλεί και παλεύ­ει για ένα πανελ­λα­δι­κό κίνη­μα της εργα­τι­κής τάξης που μπο­ρεί να φοβί­σει τους καπι­τα­λι­στές και να τους ανα­γκά­σει σε παρα­χω­ρή­σεις που θα απο­τε­λούν σημείο εκκί­νη­σης για την ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη αντεπίθεση.

Τέλος, τόνι­σε ότι η παν­δη­μία ξεσκέ­πα­σε παγκό­σμια το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα και η ανα­γκαιό­τη­τα του σοσια­λι­σμού σήμε­ρα προ­βάλ­λει από παντού.

902.gr

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο