Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλ. Παπαρήγα: Τα Πανεπιστήμια θα λειτουργούν σαν σούπερ μάρκετ

«Το ΚΚΕ είναι ριζι­κά αντί­θε­το» στην ισο­τί­μη­ση των πτυ­χί­ων των ιδιω­τι­κών κολε­γί­ων με τα πτυ­χία των ελλη­νι­κών Πανε­πι­στη­μί­ων, τόνι­σε η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος, μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, στο νομο­σχέ­διο που ενι­σχύ­ει τη σύν­δε­ση της Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης με τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

Στο σχέ­διο νόμου έχει ενσω­μα­τω­θεί διά­τα­ξη (άρθρο 50) η οποία προ­βλέ­πει ότι θα γίνο­νται δεκτοί οι τίτλοι σπου­δών της αλλο­δα­πής, άρα και των ιδιω­τι­κών κολε­γί­ων που λει­τουρ­γούν ως παραρ­τή­μα­τα ξένων πανε­πι­στη­μί­ων, στους δια­γω­νι­σμούς για την πρό­σλη­ψη εκπαιδευτικών.

Σε σχέ­ση με τις κύριες ρυθ­μί­σεις του νομο­σχε­δί­ου, που αφο­ρούν την «αξιο­λό­γη­ση» των Πανε­πι­στη­μί­ων και την κατα­νο­μή της χρη­μα­το­δό­τη­σης, η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα σημεί­ω­σε πως συνι­στούν ένα «βαθύ μαχαί­ρω­μα στο πολυ­τραυ­μα­τι­σμέ­νο σώμα της Παι­δεί­ας», με στό­χο «να δεθεί πιο σφι­χτά, πιο συστη­μα­τι­κά, πιο βαθιά η Παι­δεία, άρα και οι επι­στή­μο­νες και τα πτυ­χία με τους νόμους της αγοράς».

Στην ομι­λία της ανα­φέρ­θη­κε σε όλες τις αντι­δρα­στι­κές ανα­διαρ­θρώ­σεις των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων που προ­ε­τοί­μα­σαν αυτό το νομο­σχέ­διο, με κορυ­φαίο το νόμο Γαβρό­γλου για την «ανω­τα­το­ποί­η­ση» των ΤΕΙ, ο οποί­ος έφε­ρε τη δια­φο­ρο­ποί­η­ση των πτυ­χί­ων. Τώρα, με αυτό το νομο­σχέ­διο, τα Πανε­πι­στή­μια θα λει­τουρ­γούν σαν τα σού­περ μάρ­κετ, όπως είπε. «Θα έχεις την ισχυ­ρή αλυ­σί­δα σού­περ μάρ­κετ και την πιο αδύ­να­μη. Θα γίνο­νται εξα­γο­ρές και συγ­χω­νεύ­σεις και ανα­γκα­στι­κά θα κλεί­σουν πάρα πολ­λές σχο­λές», εξήγησε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο