Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλ. Παπαρήγα: Υπονομεύεται και υποσκάπτεται η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας

Την υπο­νό­μευ­ση και υπό­σκα­ψη του δια­κη­ρυγ­μέ­νου στό­χου του νομο­σχε­δί­ου να εξα­σφα­λί­σει την κοι­νή γονι­κή μέρι­μνα των παι­διών μετά τη λύση του γάμου ή της συμ­βί­ω­σης των γονιών, από μια σει­ρά άρθρα και ρυθ­μί­σεις, επι­σή­μα­νε η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος, μιλώ­ντας το μεση­μέ­ρι της Πέμ­πτης στην Ολο­μέ­λεια της Βουλής.

Ανα­φέρ­θη­κε ενδει­κτι­κά στην πρό­βλε­ψη για «εξί­σου» άσκη­ση της γονι­κής μέρι­μνας, στην εισα­γω­γή του τεκ­μη­ρί­ου του 1/3 στο χρό­νο επι­κοι­νω­νί­ας το γονιού με το παι­δί, στην παντε­λή έλλει­ψη μέτρων για την οικο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη των δια­ζευγ­μέ­νων γονέ­ων. Στά­θη­κε ιδιαί­τε­ρα στην εισα­γω­γή της δια­δι­κα­σί­ας της δια­με­σο­λά­βη­σης, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς την «γκρί­ζα ζώνη» η οποία σε χώρες που εφαρ­μό­ζε­ται έχει συν­δε­θεί με πολ­λα­πλά­σιες πιέ­σεις και εκβια­σμούς, ενώ εξέ­φρα­σε την πλή­ρη αντί­θε­ση του ΚΚΕ με τη δια­δι­κα­σία αυτή.

«Η γονι­κή μέρι­μνα είναι άσχε­τη από τις συν­θή­κες που ζει η οικο­γέ­νεια, από τις συν­θή­κες τις οικο­νο­μι­κές, τις κοι­νω­νι­κές, τις πολι­τι­κές;», ανα­ρω­τή­θη­κε. Ανα­φέρ­θη­κε στην υπο­βάθ­μι­ση της ζωής και των ανα­γκών της οικο­γέ­νειας, όχι μόνο την περί­ο­δο της κρί­σης αλλά και της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης, σχο­λιά­ζο­ντας τα «μεγά­λα και υπο­κρι­τι­κά λόγια» που ακού­στη­καν στο πλαί­σιο της συζή­τη­σης του νομο­σχε­δί­ου για το «συμ­φέ­ρον του παιδιού».

«Ούτε και­νο­τό­μο είναι το νομο­σχέ­διο, ούτε πρέ­πει να επα­να­παυ­τού­με στο νόμο του ’83», ξεκα­θά­ρι­σε και πρό­σθε­σε ότι «η ουσία ξεκι­νά­ει από τις συν­θή­κες ζωής και δου­λειάς της οικο­γέ­νειας», της οικο­γέ­νειας που δεν ζει απο­σπα­σμέ­νη σε μια «φού­σκα», έχει μια συγκε­κρι­μέ­νη ταξι­κή θέση που επι­δρά και στη ρύθ­μι­ση της γονι­κής μέριμνας.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Με τα μάτια των παι­διών (Βέρα Κλών­τζα-Για­κλο­βά – Φρά­νιο Κραλ)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο