Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλ. Τσίπρας: Δεν κόβονται οι συντάξεις — Κλ Ρέγκλινγκ: Δεν είναι εφικτή η μη περικοπή των συντάξεων

Από ό,τι φαί­νε­ται η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ και προ­σω­πι­κά ο ίδιος ο πρω­θυ­πουρ­γός συνε­χί­ζουν να παί­ζουν με τους συντα­ξιού­χους και την αγω­νία επι­βί­ω­σης. Δεν πέρα­σαν μέρες που ο πρω­θυ­πουρ­γός γεμά­τος περη­φά­νια ανα­κοί­νω­σε ότι εγκρί­θη­κε ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός από την Κομι­σιόν και δεν κόβο­νται οι συντά­ξεις.

«Παρό­λο που υπάρ­χει δημο­σιο­νο­μι­κός χώρος στην Ελλά­δα φέτος, δε θα είναι αρκε­τά μεγά­λος για να μην εφαρ­μο­στούν τελεί­ως οι περι­κο­πές των συντά­ξε­ων που έχουν συμ­φω­νη­θεί», είπε σήμε­ρα ο επι­κε­φα­λής του Eυρω­παϊ­κού Μηχα­νι­σμού Στή­ρι­ξης (ESM), Κλά­ους Ρέγκλινγκ, αφή­νο­ντας ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο για περι­κο­πές συντά­ξε­ων αλλά μικρό­τε­ρες από αυτές που έχουν συμφωνηθεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο