Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλ. Τσίπρας: Διαβεβαιώσεων για τήρηση των συμφωνημένων — Με αντισταθμιστικά στο κεφαλαίο ο κατώτατος μισθός

Με σημα­ντι­κές ελα­φρύ­νεις στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους θα συνο­δεύ­ε­ται τυχόν αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού, παρα­δέ­χτη­κε ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας κατά τη συνέ­ντευ­ξη Τύπου στην 83η ΔΕΘ, όπου μια μέρα μετά την ομι­λία του, «έσπρω­ξε» τα ψίχου­λα που εξήγ­γει­λε κάτω από το χαλί της δημο­σιο­νο­μι­κής στα­θε­ρό­τη­τας, της ανά­πτυ­ξης και των στό­χων των «ματω­μέ­νων» πρω­το­γε­νών πλε­ο­να­σμών. Παράλ­λη­λα, τάχθη­κε υπέρ της αλλα­γής των συνό­ρων στο Κόσ­σο­βο, εμφά­νι­σε ως εθνι­κό συμ­φέ­ρον το συμ­φέ­ρον της αστι­κής τάξης να παί­ξει κεντρι­κό ρόλο στην προ­ώ­θη­ση των ευρω­α­τλα­ντι­κών συμ­φε­ρό­ντων στα Βαλ­κά­νια, κατέ­δει­ξε την πρό­θε­σή του να συνερ­γα­στεί και με την Αγκε­λα Μέρ­κελ στις ευρω­ε­κλο­γές με το φόβη­τρο της ακρο­δε­ξιάς και δεν απέ­κλει­σε οι εθνι­κές εκλο­γές να γίνουν πριν το τέλος της τετρα­ε­τί­ας ανά­λο­γα με τις εξελίσσεις.

Ήταν ολο­φά­νε­ρο πως κύριο μέλη­μα του πρω­θυ­πουρ­γού ήταν, με αλλε­πάλ­λη­λες δια­βε­βαιώ­σεις προς δανει­στές, βιο­μή­χα­νους και αγο­ρές, να ξεκα­θα­ρί­σει ότι τα ψίχου­λα προς το λαό δεν πρέ­πει να τους προ­κα­λούν καμία ανη­συ­χία. Ανα­φε­ρό­με­νος στην όποια αύξη­ση του κατω­τά­του μισθού, σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά πως «και το μείγ­μα πολι­τι­κής που χτες ανα­κοί­νω­σα είναι ένα μείγ­μα πολι­τι­κής που δεν πρέ­πει να δημιουρ­γεί καμία ανη­συ­χία, διό­τι ταυ­τό­χρο­να με την αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού έχου­με τη μεί­ω­ση έστω και στα­δια­κά, χρό­νο με το χρό­νο, της φορο­λο­γί­ας των επι­χει­ρή­σε­ων, έχου­με την επι­δό­τη­ση των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών για τους νέους εργα­ζό­με­νους, άρα αυτό θα καλύ­ψει και την κατάρ­γη­ση του υπο­κα­τώ­τα­του». Πρό­σθε­σε ότι «έχου­με μια σει­ρά από πολι­τι­κές που έχουν ένα πρό­ση­μο ανα­πτυ­ξια­κό» και ότι η αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού και η κατάρ­γη­ση του υπο­κα­τώ­τα­του «θα ενι­σχύ­σει την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα της οικο­νο­μί­ας». Ανέ­φε­ρε το παρά­δειγ­μα της Πορ­το­γα­λί­ας, λέγο­ντας ότι εκεί η αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού «δεν είχε καμία επί­πτω­ση στην αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα της οικο­νο­μί­ας, ίσα ίσα την βελ­τί­ω­σε» και πώς να μη συμ­βεί αυτό, όταν η αύξη­ση στον κατώ­τα­το μισθό της Πορ­το­γα­λί­ας ήταν μόλις 0,88 λεπτά τη μέρα.

Επι­πλέ­ον, ο Αλέ­ξης Τσί­πρας κατέ­φυ­γε σε ένα μπα­ράζ δια­βε­βαιώ­σε­ων για την τήρη­ση των δημο­σιο­νο­μι­κών στό­χων που έχουν συμ­φω­νη­θεί με τους δανει­στές. Ανέ­φε­ρε: «Αυτή η κυβέρ­νη­ση θα συνε­χί­σει τις δομι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις», «δεν θα πάμε σε μέτρα που θα άρουν τη δημο­σιο­νο­μι­κή εξυ­γί­αν­ση», «δια­βε­βαιώ­νου­με ότι οι στό­χοι με ασφά­λεια θα καλύ­πτο­νται», «η από­δει­ξη εν πράγ­μα­σι να προ­χω­ρή­σου­με σε διαρ­θρω­τι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις είναι οι κινή­σεις που έχουν κινή­σει το ενδια­φέ­ρον των επεν­δυ­τών», «χτες δεν εξήγ­γει­λα και το σοσια­λι­σμό, κάποια μέτρα που ήταν απα­ραί­τη­τα» και «μάλ­λον κάποιους στη χώρα τρο­μά­ξα­με, όχι τους επεν­δυ­τές». Τα δε ψίχου­λα ο ίδιος τα χαρα­κτή­ρι­σε «ελά­χι­στες δυνα­τές ελαφρύνσεις».

Για τη νομο­θε­τη­μέ­νη μεί­ω­ση των συντά­ξε­ων παρέ­πεμ­ψε και πάλι στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με τους δανει­στές για το τι θα γίνει τελι­κά, απο­φεύ­γο­ντας να μιλή­σει για μονο­με­ρείς κινή­σεις της κυβέρ­νη­σης, όπως ψήφι­ση νόμου που θα καταρ­γεί τη μεί­ω­ση. Όσο για την επί­σης νομο­θε­τη­μέ­νη μεί­ω­ση του αφο­ρο­λό­γη­του ορί­ου, δήλω­σε πως «κάθε πράγ­μα στον και­ρό του και ο κολιός τον Αύγου­στο», απο­φεύ­γο­ντας και γι’ αυτό το αντι­λαϊ­κό μέτρο να μιλή­σει για κατάρ­γη­σή του.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο