Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλ. Τσίπρας: Είμαστε περήφανοι που εκφράσαμε το «γαμώτο» του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα

Από τη στιγ­μή της ανα­κοί­νω­σης του δημο­ψη­φί­σμα­τος ήταν καθα­ρός, από τα τιθέ­με­να ερω­τή­μα­τα, ο φενα­κια­σμέ­νος χαρα­κτή­ρας του. Και όσο πλη­σιά­ζα­με σε αυτό γινό­ταν πιο καθα­ρό από τις δηλώ­σεις των τότε κυβερ­νη­τι­κών και κομ­μα­τι­κών στε­λε­χών του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι χρεία άλλων απο­δεί­ξε­ων έχου­με όμως από την κυνι­κό­τα­τη δήλω­ση του κ. Τσί­πρα στο κλεί­σι­μο των εργα­σιών της συν­διά­σκε­ψης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το δημο­ψή­φι­σμα χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε για την ανώ­δυ­νη εκτό­νω­ση της λαϊ­κής δυσαρέσκειας:

«Ανα­γκα­στή­κα­με σε συμ­βι­βα­σμό με την Ευρώ­πη αλλά δεν θα συμ­βι­βα­στού­με με όσους οδή­γη­σαν τον λαό σε αυτή την οδυ­νη­ρή θέση εντός Ελλά­δας. Είμα­στε περή­φα­νοι που εκφρά­σα­με το «γαμώ­το» του ελλη­νι­κού λαού στο δημο­ψή­φι­σμα. Το Όχι θα μπει σε σχέ­διο μεταρρυθμίσεων».

Δε μας εκπλήσ­σει το πολι­τι­κό  θρά­σος  του κ. Τσί­πρα να συνε­χί­ζει να υπό­σχε­ται ότι θα αμβλύ­νει τις αρνη­τι­κές επι­πτώ­σεις του 3 μνη­μο­νί­ου. Μόνο έτσι μπο­ρεί να υπη­ρε­τή­σει μια πολι­τι­κή βάρ­βα­ρη, εξο­ντω­τι­κή για το λαό.

Βέβαια, πρέ­πει να μας γίνει μάθη­μα για τους άλλους «αρι­στε­ρούς» σωτή­ρες (του συστή­μα­τος) που ήταν συμπρω­τα­γω­νι­στές στην εξα­πά­τη­ση του λαού και στην προ­σπά­θεια ανά­σχε­σης του ριζοσπαστισμού.

Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο