Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλ. Τσίπρας: Επιχείρησε να εμφανιστεί εκ νέου ως «σωτήρας» ανταγωνιζόμενος τον Κυρ. Μητσοτάκη σε μέτρα ανακύκλωσης της φτώχειας.

Με την επί­κλη­ση κάλ­πι­κων, δήθεν «ορα­μα­τι­κών» συν­θη­μά­των, ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσί­πρας, επι­χεί­ρη­σε να εμφα­νι­στεί εκ νέου ως «σωτή­ρας», σερ­βί­ρο­ντας στο λαό τον ίδιο οδυ­νη­ρό για τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα δρό­μο που εφαρ­μό­ζε­ται μέχρι σήμε­ρα, αλλά και δια­βε­βαιώ­νο­ντας ότι αυτός μπο­ρεί να εγγυ­η­θεί την «στα­θε­ρό­τη­τα», δηλα­δή την σιγή νεκρο­τα­φεί­ου που θέλει το κεφάλαιο.

Στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε από την ΔΕΘ, ο Αλ. Τσί­πρας επα­νέ­λα­βε ότι το πρό­γραμ­μα που παρου­σί­α­σε είναι απο­λύ­τως κοστο­λο­γη­μέ­νο. «Δεν μιλά­με για 20 με 25 δις, μιλά­με για 5,6 δις. ευρώ», είπε, αντα­γω­νι­ζό­με­νος τον Κυρ. Μητσο­τά­κη σε μέτρα ανα­κύ­κλω­σης της φτώχειας.

Στις «ανη­συ­χί­ες» περί «εκτρο­χια­σμού» της οικο­νο­μί­ας από το πρό­γραμ­μα του ΣΥΡΙΖΑ, απά­ντη­σε επί­σης υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι η δική του κυβέρ­νη­ση άφη­σε γεμά­τα τα κρα­τι­κά ταμεία μέσα από το ξεζού­μι­σμα του λαού. Σε μια απο­στρο­φή του λόγου του, δια­βε­βαί­ω­σε εξάλ­λου το κεφά­λαιο πως «είμα­στε ώρι­μοι, έχου­με κυβερνήσει»…

Άλλω­στε, όπως ο ίδιος παρα­δέ­χθη­κε, το πρό­γραμ­μα που παρου­σί­α­σε, «δεν δια­φέ­ρει και πάρα πολύ» από αυτά που ανα­κοί­νω­σε την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα ο πρω­θυ­πουρ­γός, από την ΔΕΘ. Αυτό που «δια­φέ­ρει», είπε, είναι «το όρα­μα, το σχέ­διο, το μοντέλο»…

Ορκίζεται στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας

Δίνο­ντας μια …γεύ­ση αυτών των «ορα­μα­τι­κών δια­φο­ρών», επα­νέ­λα­βε ότι η ΔΕΗ θα περά­σει σε «δημό­σιο έλεγ­χο», μέσω της αύξη­σης του μετο­χι­κού κεφα­λαί­ου, όπως κάνουν «η μία μετά την άλλη οι ευρω­παϊ­κές χώρες». «Δεν μιλά­με για ένα σχέ­διο Σοβιε­τι­κής Ένω­σης», είπε, φέρ­νο­ντας ως παρά­δειγ­μα την Γαλ­λία και την Γερ­μα­νία, που προ­χω­ρούν σε επα­να­κρα­τι­κο­ποι­ή­σεις, για­τί εκεί «δεν ισχύ­ει ο κανό­νας της επι­δό­τη­σης της αισχρο­κέρ­δειας, με τα λεφτά των φορολογούμενων».

Υπο­στή­ρι­ξε ότι η νέα ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της ΔΕΗ που έγι­νε από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ με μια «σκαν­δα­λώ­δη δια­δι­κα­σία που χρή­ζει διε­ρεύ­νη­σης», όπως ήταν η αύξη­ση μετο­χι­κού κεφα­λαί­ου, (δηλα­δή η ίδια μέθο­δος που ακο­λού­θη­σε η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ στις τρά­πε­ζες) «έπαι­ξε καθο­ρι­στι­κό ρόλο στο ράλι της αισχρο­κέρ­δειας», λες και όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια η ΔΕΗ λει­τουρ­γού­σε σαν …φιλαν­θρω­πι­κό ίδρυ­μα. Ο ίδιος έδω­σε όρκους πίστης στην απε­λευ­θε­ρω­μέ­νη αγο­ρά και στον καπι­τα­λι­στι­κό αντα­γω­νι­σμό, λέγο­ντας πως «η Ελλά­δα έχει μια ρηχή και ολι­γο­πω­λια­κή αγορά».

Απευ­θύν­θη­κε ακό­μη στα τμή­μα­τα του κεφα­λαί­ου που νιώ­θουν «ριγ­μέ­να», τάζο­ντας «ανα­κα­τα­νο­μή» των πόρων του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης, αυτού του νέου υπερ­μνη­μο­νί­ου που απο­τε­λεί το κοι­νό πρό­γραμ­μα όλων των αστι­κών κομμάτων.

Ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ έδω­σε δια­πι­στευ­τή­ρια για ακό­μη μια φορά στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς δια­μη­νύ­ο­ντας πως στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία «είμα­στε με τον αμυ­νό­με­νο απέ­να­ντι στην εισβο­λή». Συμπλή­ρω­σε δε πως η ΕΕ οφεί­λει να απο­κτή­σει «αυτό­νο­μη» γεω­στρα­τη­γι­κή πολι­τι­κή, πάντο­τε βέβαια «στα πλαί­σια του ΝΑΤΟ»…

Κάλπικα διλήμματα

Ο Αλ. Τσί­πρας δήλω­σε πως προ­ϋ­πό­θε­ση για να σχη­μα­τι­στεί «προ­ο­δευ­τι­κή κυβέρ­νη­ση συνερ­γα­σί­ας» είναι να είναι πρώ­το κόμ­μα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλο­γές. Υπεν­θυ­μί­ζο­ντας πως στην «συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία» των ευρω­παϊ­κών κρα­τών υπάρ­χουν κυβερ­νή­σεις συνερ­γα­σί­ας, τόνι­σε πως μια τέτοια κυβέρ­νη­ση «δεν δημιουρ­γεί αστά­θεια, δημιουρ­γεί στα­θε­ρό­τη­τα και εμπιστοσύνη».

Δήλω­σε ακό­μη πως η σύμπρα­ξη με τη ΝΔ θα ήταν τερα­το­γέ­νε­ση, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας με νόη­μα ότι το ΠΑΣΟΚ συρ­ρι­κνώ­θη­κε όταν έπρα­ξε κάτι τέτοιο. Πρό­σθε­σε, ωστό­σο, πως η σύμπλευ­ση των δύο πόλων «θα μπο­ρού­σε να δικαιο­λο­γη­θεί μόνο σε έκτα­κτες κατα­στά­σεις», φρά­ση που κάθε άλλο κλεί­νει την πόρ­τα σε αυτά τα σενάρια.

Σε ό,τι αφο­ρά τις υπο­κλο­πές-παρα­κο­λου­θή­σεις, τις εμφά­νι­σε ως «πρω­το­φα­νή δημο­κρα­τι­κή εκτρο­πή», αφή­νο­ντας εκτός κάδρου όλο αυτό το πολυ­πλό­κα­μο θεσμι­κό πλαί­σιο που έχει δια­μορ­φω­θεί με νόμους και ευρω­ε­νω­σια­κές οδη­γί­ες. Μάλι­στα, εμφά­νι­σε αυτά τα φαι­νό­με­να ως «από­κλι­ση» από τα όσα συμ­βαί­νουν στις άλλες ευρω­παϊ­κές χώρες, βγά­ζο­ντας λάδι την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση. Ερω­τη­θείς για την παρα­κο­λού­θη­ση του Στ. Πιτσιόρ­λα δήλω­σε πως δεν έδω­σε εντο­λή για κανέ­ναν, ενη­με­ρώ­θη­κε από την ΕΥΠ ότι παρα­κο­λου­θού­νταν στο πλαί­σιο της διε­ρεύ­νη­σης οικο­νο­μι­κού εγκλήματος.

Σε ότι αφο­ρά την έντα­ση της κατα­στο­λής, την απέ­δω­σε στις «καθε­στω­τι­κές λογι­κές και νοο­τρο­πί­ες» της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ. «Όταν τρί­ζουν τα καθε­στώ­τα, κατα­φεύ­γουν στην κατα­στο­λή», ισχυ­ρί­στη­κε, συγκα­λύ­πτο­ντας ότι η κατα­στο­λή είναι σύμ­φυ­τη με το ίδιο το αστι­κό κράτος.

Πηγή: 902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο