Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλ. Τσίπρας: Επιχειρεί να εγκλωβίσει την λαϊκή δυσαρέσκεια αναπαράγοντας ψεύτικα διλήμματα

Να εγκλω­βί­σει τη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια στην πολι­τι­κή που εφαρ­μό­ζε­ται κι εξυ­πη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, και με έντο­νες δόσεις δήθεν φιλο­λαϊ­κού προ­φίλ για «κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη», «αξιο­κρα­τία», «πολι­τι­κή αλλα­γή» κ.α., επι­χει­ρεί ο Αλ. Τσί­πρας σε συνέ­ντευ­ξή του στην εφη­με­ρί­δα «Πρώ­το Θέμα». 

Ανα­πα­ρά­γο­ντας ψεύ­τι­κα διλήμ­μα­τα για το δια­κύ­βευ­μα των εκλο­γών, εμφα­νί­ζει το ΣΥΡΙΖΑ ως καλύ­τε­ρο δια­χει­ρι­στή του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος κατη­γο­ρώ­ντας την κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη για «καθε­στω­τι­κή αντί­λη­ψη» ενώ αφή­νει ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο συνερ­γα­σί­ας με το ΠΑΣΟΚ.

Για την οικο­νο­μία, κατη­γο­ρεί την κυβέρ­νη­ση ότι δεν κάνει ελέγ­χους, στη­ρί­ζει την «αισχρο­κέρ­δεια μέχρις εσχά­των» και δίνει επι­δό­μα­τα και «διά­φο­ρα pass φτώ­χειας», περιο­ρί­ζο­ντας το πρό­βλη­μα της ακρί­βειας στους ελέγ­χους και αθω­ώ­νο­ντας έτσι τον καπι­τα­λι­στι­κό τρό­πο παρα­γω­γής και το κυνή­γι του κέρ­δους, που οδη­γεί στην αφαί­μα­ξη των λαϊ­κών εισο­δη­μά­των προς όφε­λος των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Για τους πλει­στη­ρια­σμούς, αναγ­γέλ­λει ένα «έτοι­μο σχέ­διο λύσεις που θα δημο­σιο­ποι­ή­σει ο ΣΥΡΙΖΑ την επό­με­νη εβδο­μά­δα», απο­κρύ­πτο­ντας πάντως ότι η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που νομο­θέ­τη­σε τους ηλε­κτρο­νι­κούς πλει­στη­ρια­σμούς και μετέ­τρε­ψε την αντί­στα­ση σε αυτούς από πλημ­μέ­λη­μα σε κακούρ­γη­μα, προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λί­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα των τρα­πε­ζών και των funds που παρα­μο­νεύ­ουν για τα αρπά­ξουν τις λαϊ­κές κατοικίες.

Ο Αλ. Τσί­πρας σημειώ­νει ότι υπάρ­χει προ­ο­πτι­κή δια­κυ­βέρ­νη­σης με το ΠΑΣΟΚ με την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερ­δί­σει» λέγο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι «Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που θα ξεκλει­δώ­σει και το ΠΑΣΟΚ για να προ­χω­ρή­σου­με μαζί σε μια κυβέρ­νη­ση πλα­τιάς λαϊ­κής νομι­μο­ποί­η­σης», ανα­δει­κνύ­ο­ντας τα περι­θώ­ρια συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ των αστι­κών πολι­τι­κών κομ­μά­των, όταν πρό­κει­ται να δια­σφα­λί­σουν την εφαρ­μο­γή της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής χωρίς να εκδη­λώ­νο­νται κρα­δα­σμοί και λαϊ­κές αντι­δρά­σεις αλλά και την ταύ­τι­σή τους σε στρα­τη­γι­κές κατευ­θύν­σεις, όπως οικο­νο­μία, εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή κλπ.

Ανα­φε­ρό­με­νος στη συνά­ντη­σή του με τον υπ. Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, κυνι­κά ανα­φέ­ρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνε­χί­σει να «στη­ρί­ζει με κάθε τρό­πο την Ουκρα­νία από τη βάρ­βα­ρη εισβο­λή της Ρωσί­ας», εκφρά­ζο­ντας με αυτό τον τρό­πο, την πλή­ρη στή­ρι­ξή του στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια του ΝΑΤΟ στην περιο­χή,  που είναι σε βάρος τόσο του Ουκρα­νι­κού όσο και του Ρωσι­κού λαού.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο