Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλ. Τσίπρας: Υψηλοί τόνοι για τις υποκλοπές, αλλά και κραυγαλέος εξαγνισμός του σάπιου αστικού κράτους

Για «πρω­το­φα­νή θεσμι­κή και συνταγ­μα­τι­κή εκτρο­πή» έκα­νε λόγο ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσί­πρας, κατά την ομι­λία του στη Βου­λή, στη συζή­τη­ση της πρό­τα­σης δυσπι­στί­ας, επι­μέ­νο­ντας να εμφα­νί­ζει τις υπο­κλο­πές ως «από­κλι­ση» από αυτό το σάπιο σύστη­μα και το κρά­τος του που είναι οργα­νω­μέ­νο στην αντι­με­τώ­πι­ση του εχθρού-λαού.

«Δεν είστε μειω­μέ­νου κατα­λο­γι­σμού, κ. Μητσο­τά­κη. Είστε ένο­χος», ανέ­φε­ρε ο Αλ. Τσί­πρας, ο οποί­ος κατη­γό­ρη­σε τον πρω­θυ­πουρ­γό ότι ήταν ο εντο­λέ­ας των παρα­κο­λου­θή­σε­ων. «Γνω­ρί­ζα­τε τα πάντα και έξι μήνες λέγα­τε ψέμα πάνω στο ψέμα», είπε, κάνο­ντας λόγο για κακο­ποί­η­ση του Κρά­τους Δικαί­ου και της αλή­θειας, «τόσο που να μοιά­ζει η εκτρο­πή των παρα­κο­λου­θή­σε­ων ισό­τι­μη με την εκτρο­πή της συγκάλυψης».

Στην ομι­λία του όχι μόνο δεν είπε κου­βέ­ντα για όλο αυτό το δυσώ­δες θεσμι­κό πλαί­σιο πάνω στο οποίο πατά­νε οι παρα­κο­λου­θή­σεις και η συγκά­λυ­ψη τους ‑και πώς αλλιώς αφού το έχει συν­δια­μορ­φώ­σει ο ΣΥΡΙΖΑ- αλλά φρό­ντι­σε να εξα­γνί­σει το αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα. «Η δημο­κρα­τία και οι θεσμοί της φάνη­καν τελι­κά πολύ πιο ανθε­κτι­κοί από ό,τι μπο­ρού­σα­τε να φαντα­στεί­τε και σήμε­ρα είσα­στε εκτε­θει­μέ­νος», ανέφερε.

Ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ υπο­στή­ρι­ξε ότι ένας από τους λόγους που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε το παρά­νο­μο λογι­σμι­κό από την κυβέρ­νη­ση και μετα­τρά­πη­κε η ΕΥΠ «σε εγκλη­μα­τι­κή συμ­μο­ρία» είναι για να γίνο­νται δου­λειές και απευ­θεί­ας ανα­θέ­σεις δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων, καθώς και για να ελέγ­χο­νται οι πολι­τι­κές εξελίξεις.

Αφού διάν­θι­σε την ομι­λία του με έντο­να υψη­λούς τόνους προς τον πρω­θυ­πουρ­γό του στιλ «ένο­χος ή βλαξ», φρό­ντι­σε να βγά­λει λάδι όλο αυτό το πλέγ­μα ευρω­ε­νω­σια­κών οδη­γιών και νόμων που έχουν κατα­στή­σει νόμι­μα τα λογι­σμι­κά παρα­κο­λού­θη­σης και τους διά­φο­ρους μηχα­νι­σμούς, εμφα­νί­ζο­ντας τα όσα συνέ­βη­σαν στην Ελλά­δα ως «από­κλι­ση» από ένα «ευρω­παϊ­κό Κρά­τος Δικαί­ου», όταν στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αυτό είναι το Κρά­τος Δικαί­ου τους…

Δεν παρέ­λει­ψε δε να χαρα­κτη­ρί­σει «ιστο­ρι­κής σημα­σί­ας» τη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι οι βου­λευ­τές καλού­νται να απο­φα­σί­σουν αν είναι «με την δημο­κρα­τία ή με την εκτρο­πή». Το ίδιο δίλημ­μα έθε­σε ενό­ψει των εκλο­γών, επι­διώ­κο­ντας να τις μετα­τρέ­ψει σε μια κοκο­ρο­μα­χία ανά­με­σα στη ΝΔ και στον ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο