Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλ. Τσίπρας: 15 Ιανουαρίου 2015 Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη ‑15 Ιανουαρίου 2018: Κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Ως άλλος Μαυ­ρο­για­λού­ρος, στις 15 Ιανουα­ρί­ου 2015 (λίγες ημέ­ρες πριν τις εκλο­γές που ανέ­δει­ξαν τον ΣΥΡΙΖΑ πρώ­το κόμ­μα), ο Αλ. Τσί­πρας μοί­ρα­ζε με τη σέσου­λα ανέ­ξο­δες υπο­σχέ­σεις στους Ροδί­τες, παί­ζο­ντας με τα βάσα­να του λαού: «τα κορά­κια των distress funds είναι έτοι­μα να πέσουν πάνω στους δανειο­λή­πτες για να τους πάρουν τα σπί­τια … με το ΣΥΡΙΖΑ , κανέ­να σπί­τι σε χέρια τραπεζίτη»!!!

Έκτο­τε και αφού ανήλ­θε στην εξου­σία απο­δεί­χτη­κε κυβέρ­νη­ση βρώ­μι­κων και ειδι­κών απο­στο­λών, φόρ­τω­σε με νέα βάρη το λαό και έκα­νε όσα οι άλλοι δεν τόλ­μη­σαν να κάνουν (κατάρ­γη­ση της απερ­γί­ας, πλει­στη­ρια­σμοί). Το δήλω­σε απε­ρί­φρα­στα προ ημε­ρών και ο Ντάι­σελ­μπλουμ, «με τον Τσί­πρα και τον Τσα­κα­λώ­το όλα έγι­ναν ευκο­λό­τε­ρα»!!!

Αφού απε­νο­χο­ποί­η­σε τα μνη­μό­νια, την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, τις αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές, τον ιμπε­ρια­λι­σμό και τον Τραμπ κλπ., σει­ρά είχε η απε­νο­χο­ποί­η­ση των πλει­στη­ρια­σμών, άλλο­τε λέγο­ντας ότι έχουν κοι­νω­νι­κό χαρα­κτή­ρα, άλλο­τε κοροϊ­δεύ­ο­ντας ότι δήθεν αφο­ρούν μόνο βίλες πλουσίων.

Αφού διέ­λυ­σε την όποια προ­στα­σία υπήρ­χε για την πρώ­τη κατοι­κία, υλο­ποιώ­ντας τις επι­τα­γές των τρα­πε­ζών, των funds, των “κορα­κιών”, όπως τους έλε­γε και η ίδια παλιό­τε­ρα, έχει βάλει μπρο­στά τους ηλε­κτρο­νι­κούς πλει­στη­ρια­σμούς (χιλιά­δες σπί­τια λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών θα χαθούν μέσα στο 2018) και ποι­νι­κο­ποί­η­σε τη δρά­ση όσων αγα­να­κτούν, όσων δια­μαρ­τύ­ρο­νται, όσων αγω­νί­ζο­νται ενά­ντια στην υφαρ­πα­γή της λαϊ­κής κατοικίας.

Σήμε­ρα, 15 Ιανουα­ρί­ου η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖ-ΑΝΕΛ με πρω­θυ­πουρ­γό τον Αλέ­ξη Τσί­πρα ψηφί­ζει το πολυ­νο­μο­σχέ­διο με τα προ­α­παι­τού­με­να (που υπο­σχέ­θη­κε στους θεσμούς) με το οποίο, μετα­ξύ άλλων, επε­κτεί­νει τους πλει­στη­ρια­σμούς και για χρέη προς το δημό­σιο. Πράγ­μα που πρα­κτι­κά σημαί­νει ότι λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά θα χάνουν τα σπί­τια τους για 500 ευρώ χρέ­ος στο δημόσιο!!!

Και αυτό για να “βοη­θή­σουν” τους “υγιείς επι­χει­ρη­μα­τί­ες” που θέλουν να “επεν­δύ­σουν” στη χώρα κάνο­ντας πλιά­τσι­κο στο βιος του λαού ο οποί­ος αδυ­να­τεί να πλη­ρώ­σει τη φορο­λη­στεία με τους έμμε­σους και άμε­σους φόρους.

Ένα είναι βέβαιο, όταν αρχί­σουν οι πλει­στη­ρια­σμοί, όσοι τους ψήφι­σαν δε θα’χουν που να σταθούν.

Τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά δε θα ‘μόνα τους στη “δίκαιη” ανά­πτυ­ξή τους. Τα συν­δι­κά­τα, οι Λαϊ­κές Επι­τρο­πές, στην πρό­κλη­ση της κυβέρ­νη­σης θα απα­ντή­σουν με έντα­ση της πάλης για την προ­στα­σία του λαού από το πλιά­τσι­κο που ετοι­μά­ζουν κυβέρ­νη­ση, τρα­πε­ζί­τες και ξένα funds, στο μόχθο και τον κόπο του λαού να απο­κτή­σει ένα κεραμίδι.

Κανέ­να σπί­τι στα χέρια τραπεζίτη.

_________________________________________________________________________________________________________

Ηρακλής Κακαβάνης —  Δημοσιογράφος — Συγγραφέας. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 1991 έως το 2013 εργάστηκε στον Ριζοσπάστη. Από το 2013 αρθρογραφεί σε διαδικτυακά Μέσα. Από το 2010 συνεργάτης του περιοδικού «Θέματα Παιδείας».
Facebook
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο