Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ: Απέναντι στην «καθεστωτική δυστοπία» επιστρατεύει την κάλπικη δημαγωγία

«Η χώρα βιώ­νει μία καθε­στω­τι­κή δυστο­πία», εκτί­μη­σε ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσί­πρας, συνε­χί­ζο­ντας να παρου­σιά­ζει τα τεκται­νό­με­να στην Ελλά­δα ως από­κλι­ση από την «ευρω­παϊ­κή κανο­νι­κό­τη­τα», την οποία θα επα­να­φέ­ρει μια «προ­ο­δευ­τι­κή κυβέρ­νη­ση» που θα ανα­λά­βει την «ανά­τα­ξη της χώρας», όπως έκα­νε άλλω­στε και στο παρελ­θόν, όταν και «έβγα­λε τα κάστα­να από τη φωτιά» με το τρί­το μνημόνιο.

«Σπά­με το ένα μετά το άλλο, όλα τα αρνη­τι­κά ρεκόρ. Στην παν­δη­μία με πάνω από 30.000 νεκρούς, είμα­στε στην πρώ­τη θέση στην Ευρώ­πη. Η τιμή του ρεύ­μα­τος είναι η υψη­λό­τε­ρη στην Ευρώ­πη. Οι τιμές της βεν­ζί­νης και των ειδών πρώ­της ανά­γκης επί­σης, μας χαρί­ζουν το ευρω­παϊ­κό μετάλ­λιο ακρί­βειας», υπο­στή­ρι­ξε ο Αλ. Τσί­πρας σε συνέ­ντευ­ξη του στο «Documento».

Σύμ­φω­να με τον πρό­ε­δρο του ΣΥΡΙΖΑ, το πρό­βλη­μα με την ακρί­βεια είναι ότι «ο κύριος Μητσο­τά­κης λει­τουρ­γεί τελι­κά σαν το μακρύ χέρι της αισχρο­κέρ­δειας στην κοι­νω­νία», καθώς «αρνεί­ται πει­σμα­τι­κά το πλα­φόν στις τιμές, όταν στη Γαλ­λία έχει κρα­τι­κο­ποι­η­θεί η γαλ­λι­κή ΔΕΗ», δηλα­δή ο γαλ­λι­κός λαός κατα­λη­στεύ­ε­ται από ένα κρα­τι­κό μονοπώλιο.

Στο ερώ­τη­μα τι θα έκα­νε μια κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ για να αντι­με­τω­πί­σει την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια και την ακρί­βεια, ανέ­φε­ρε πρώ­τα αυτά που δεν θα έκα­νε. «Δεν θα κλεί­να­με άρον άρον τους λιγνί­τες για να κάνου­με τα επεν­δυ­τι­κά χατί­ρια σε ορι­σμέ­νων εις βάρος της ενερ­γεια­κής ασφά­λειας», ισχυ­ρί­στη­κε. Μόνο που με κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ ήταν που εγκα­τα­λεί­φθη­κε κάθε επέν­δυ­ση στις λιγνι­τι­κές μονά­δες και ανα­γο­ρεύ­τη­κε σε βασι­κό στό­χο η «πρά­σι­νη μετά­βα­ση». Όμως, εκτός από τα κυβερ­νη­τι­κά πεπραγ­μέ­να, υπάρ­χουν και τα σημε­ρι­νά πεπραγ­μέ­να του ΣΥΡΙΖΑ ο οποί­ος στο κυβερ­νη­τι­κό σχέ­διο απο­λι­γνι­το­ποί­η­σης αντι­πα­ρέ­βα­λε την «ήπια απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση».

Το άλλο που «δεν θα έκα­νε» ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο ίδιος λέει, είναι ότι «δεν θα παρα­δί­δα­με τη ΔΕΗ στην κερ­δο­σκο­πία όταν η κρί­ση χτυ­πού­σε ήδη την πόρ­τα της χώρας». Μόνο που το έχει κάνει ήδη με μια σει­ρά νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις που υλο­ποιούν την στρα­τη­γι­κή της απε­λευ­θέ­ρω­σης της αγο­ράς ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας όπως το Χρη­μα­τι­στή­ριο Ενέρ­γειας, την έντα­ξη της ΔΕΗ στο ΤΑΙΠΕΔ, κ.α.

Ως προς το τι θα έκα­νε, είπε πως «θα επι­βά­λα­με πλα­φόν στις τιμές της ενέρ­γειας», επί­σης «θα επι­βά­λα­με αυστη­ρούς ελέγ­χους στις τιμές όλων των ειδών πρώ­της ανά­γκης και θα μειώ­να­με τον Ειδι­κό Φόρο Κατα­νά­λω­σης στα καύ­σι­μα και στον ΦΠΑ σε βασι­κά είδη δια­τρο­φής», αυτούς δηλα­δή τους έμμε­σους φόρους που εκτί­να­ξε η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν περά­σει πολ­λές μέρες από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ψήφι­σαν το νομο­σχέ­διο το οποίο ενσω­μα­τώ­νει ευρω­παϊ­κή Οδη­γία που «επι­και­ρο­ποιεί» και εκσυγ­χρο­νί­ζει το καθε­στώς των άδι­κων ειδι­κών φόρων κατα­νά­λω­σης στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και στα ενερ­γεια­κά προϊόντα.

Για τις κυρώ­σεις κατά της Ρωσί­ας, που έχουν παί­ξει ρόλο στην εκτί­να­ξη των τιμών της ενέρ­γειας, ο Αλ. Τσί­πρας δήλω­σε στην ίδια συνέ­ντευ­ξη ότι η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση «σωστά τάχθη­κε κατά της ρωσι­κής εισβο­λής και σωστά επέ­λε­ξε το μέσο των κυρώ­σε­ων», ενώ το μόνο που ψέλ­λι­σε είναι ότι «οι κυρώ­σεις κατά της Ρωσί­ας εξε­λί­χθη­καν όχι σε πίε­ση για την ειρή­νη αλλά σε μέσο οικο­νο­μι­κού πολέμου».

Άλλω­στε, ευθείς εξαρ­χής διευ­κρί­νι­σε για τους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς «συμ­μά­χους» και την εμπλο­κή της Ελλά­δας στους σχε­δια­σμούς τους: «Σύμ­μα­χοι βεβαί­ως, αλλά με άπο­ψη και ετοι­μό­τη­τα να δια­πραγ­μα­τευ­τού­με την καλύ­τε­ρη θωρά­κι­ση της χώρας και των συμ­φε­ρό­ντων της», είπε, φέρ­νο­ντας ένα συγκε­κρι­μέ­νο παρά­δειγ­μα: «Να παρέ­χου­με για να πω ένα παρά­δειγ­μα, στις ΗΠΑ βάσεις επ’ αόρι­στων και επι­προ­σθέ­τως την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, χωρίς κανέ­να αντάλ­λαγ­μα, είναι κατά τη γνώ­μη μου εθνι­κά απα­ρά­δε­κτο». Με απλά λόγια, ας μετα­τρα­πεί όλη η χώρα σε ένα ορμη­τή­ριο πολέ­μου, αλλά να «πάρου­με» και κάποια ανταλ­λάγ­μα­τα απέ­να­ντι στην Τουρκία.

Ομοί­ως, για τα ζητή­μα­τα της «δημο­κρα­τί­ας», που έκα­νε σημαία του, έθε­σε το ερώ­τη­μα «σε ποια άλλη χώρα θα υπήρ­χαν επι­βε­βαιω­μέ­νες καταγ­γε­λί­ες για παρα­κο­λου­θή­σεις τηλε­φώ­νων δημο­σιο­γρά­φων και πολι­τι­κών αρχη­γών από παρά­νο­μο λογι­σμι­κό και δεν θα γινό­ταν πολι­τι­κός σει­σμός;» λες και δεν έχουν επι­βε­βαιω­θεί τέτοια φαι­νό­με­να σε όλα τα κρά­τη — μέλη της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, όπου οι υπο­κλο­πές και τα συστή­μα­τα παρα­κο­λού­θη­σης είναι παγιω­μέ­νη πρα­κτι­κή με την βού­λα των ευρω­ε­νω­σια­κών οδη­γιών στις οποί­ες ορκί­ζε­ται. Για τον «φόνο» μπο­ρεί να «μην ξέρει τίπο­τα», όμως, επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ είχαν γίνει οι καταγ­γε­λί­ες για τις συνα­κρο­ά­σεις στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, αλλά δεν δόθη­κε καμία απάντηση.

Πηγή 902.gr

  

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο