Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αμέριγκο Βεσπούτσι

Στις 9 Μαρ­τί­ου 1454 γεν­νή­θη­κε ο Αμέ­ρι­γκο Βεσπού­τσι (Amerigo Vespucci), Ιτα­λός θαλασ­σο­πό­ρος, που συμ­με­τεί­χε σε πολ­λές ισπα­νι­κές και πορ­το­γα­λι­κές απο­στο­λές στις ακτές της Κεντρι­κής και Νοτί­ου Αμε­ρι­κής. Ιδιαί­τε­ρα ασχο­λή­θη­κε με την εξε­ρεύ­νη­ση των ακτών της Βρα­ζι­λί­ας. Δια­τη­ρού­σε ανα­λυ­τι­κό ημε­ρο­λό­γιο για τα μέρη που επι­σκε­πτό­ταν. Εξαι­τί­ας αυτού του ημε­ρο­λο­γί­ου, το όνο­μά του δόθη­κε, από τον χαρ­το­γρά­φο Μ. Βαλν­τζε­ε­μί­λερ, στη νέα ήπει­ρο που ανα­κά­λυ­ψε ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος, την Αμερική.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο