Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Αμέσως συλλαμβάνη πάντα εγκληματικών ούτων ασχημονούντα παίδα» (Ντοκουμέντο κατοχής)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Η ανα­κοί­νω­ση που παρου­σιά­ζου­με δημο­σιεύ­τη­κε στην δωσι­λο­γι­κή εφη­με­ρί­δα «ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ» (6/6/1941) και ήταν πρω­το­σέ­λι­δη. Λίγες εβδο­μά­δες μετά την κατά­λη­ψη της Θεσσαλονίκης.

Την υπέ­γρα­φε ο «Υπουρ­γός Γεν. Διοι­κη­τής Ν. ΡΑΓΑΒΗΣ» (που ήταν αντι­στρά­τη­γος και συνερ­γά­της του Τσο­λά­κο­γλου και της δωσι­λο­γι­κής κυβέρ­νη­σης που είχε σχηματίσει).

Δεί­χνει εύγλωτ­τα αφε­νός το δωσι­λο­γι­κό πνεύ­μα που τη δια­κρί­νει και αφε­τέ­ρου την ανη­συ­χία (που συνο­δεύ­ε­ται με απει­λές) για ακό­μη και απλού χαρα­κτή­ρα (π.χ απο­δο­κι­μα­σί­ες) πρά­ξεις αντί­δρα­σης-αντί­στα­σης απέ­να­ντι στα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατο­χής. Μάλι­στα καλεί τα όργα­να της τάξης να δρουν αυτα­πάγ­γελ­τα σε βάρος των παι­διών αλλά και των γονέ­ων τους!

Εδώ να υπεν­θυ­μί­σου­με ότι με πρω­το­βου­λία του Μακε­δο­νι­κού Γρα­φεί­ου του ΚΚΕ είχε ιδρυ­θεί η οργά­νω­ση ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (16/5/1941) και είχαν γίνει οι πρώ­τες οργα­νω­μέ­νες αντι­στα­σια­κές ενέρ­γειες, ενώ είχαν ξεκι­νή­σει και πολύ­μορ­φες-αυθόρ­μη­τες- αντι­στα­σια­κές δρά­σεις που εμφα­νώς ενό­χλη­σαν τις γερ­μα­νι­κές αρχές κατο­χής και τους ντό­πιους συνερ­γά­τες τους.

Το ντο­κου­μέ­ντο

«ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

Ποιού­με­θα τελευ­ταί­αν και αυστη­ράν σύστα­σιν προς όλους τους κατοί­κους της πόλε­ως και ιδιαι­τέ­ρως προς τους γονείς όπως μη επα­να­λη­φθή ποτέ και πλέ­ον καμ­μία απο­δο­κι­μα­σία και καμ­μιά ασχή­μια εις βάρος στρα­τιω­τι­κών ξένης δυνά­με­ως. Το τοιού­τον θα έχη λίαν οδυ­νη­ράς συνε­πεί­ας διά το σύνο­λον των κατοί­κων της πόλε­ως, οι οποί­οι ούτω θα τιμω­ρη­θούν άπα­ντες διά την έλλει­ψιν πάσης αξιο­πρε­πεί­ας και παντός πατριω­τι­κού αισθή­μα­τος των ολί­γων, αγυι­παί­δων κατά το πλεί­στον. Ο κάθε συνε­τός πατριώ­της πολί­της οφεί­λει αμέ­σως και ενερ­γώς ν’ αντι­δρά κατά τοιού­των ασχη­μιών προς ανα­τρο­πήν σκλη­ρών ως άνω τιμωριών.

Πάν όργα­νον αστυ­νο­μί­ας ή χωρο­φυ­λα­κής εις ου την αντί­λη­ψιν ήθε­λε υπο­πέ­ση τοιαύ­τη πρά­ξις οφεί­λει όπως ανε­ξαρ­τή­τως προς πάσαν άλλη υπη­ρε­σί­αν ή απα­σχό­λη­σιν του, αμέ­σως συλ­λαμ­βά­νη πάντα εγκλη­μα­τι­κών ούτων ασχη­μο­νού­ντα παί­δα, δια τον οποί­ον θα είναι συνυ­πεύ­θυ­νος και ο γονείς ή κηδε­μών αυτού ή πάντα μη συμ­μορ­φού­με­νον προς την ανω­τέ­ρω δια­τα­γήν μας.

Θεσ­σα­λο­νί­κη 5 Ιου­νί­ου 1941

Ο Υπουρ­γός Γεν. Διοικητής

Ν. ΡΑΓΚΑΒΗΣ»

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο