Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αμίμητο

«Το νομο­σχέ­διο αυτό δεν αφο­ρά τα παι­διά, αφή­στε τα στην άκρη», είπε χτες στη Βου­λή η Εφη Αχτσιό­γλου της «Νέας Αρι­στε­ράς», επι­κε­ντρώ­νο­ντας στο «δικαί­ω­μα» των ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών να απο­λαμ­βά­νουν ισό­τη­τα στον γάμο. Μόνο που ο γάμος δεν έρχε­ται να κατο­χυ­ρώ­σει το δικαί­ω­μά τους στον σεξουα­λι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, αλλά την κοι­νή γονι­κή μέρι­μνα, που σημαί­νει τεκνο­ποι­ία και τεκνο­θε­σία. Δηλα­δή παι­διά. Για τα παι­διά είναι επο­μέ­νως το νομο­σχέ­διο, τα οποία η «Νέα Αρι­στε­ρά» θέλει να τα αφή­σει εκτός συζή­τη­σης, δήθεν για να τα προ­στα­τέ­ψει, κι ας υπο­νο­μεύ­ο­νται τα δικαιώ­μα­τά τους, με βασι­κό­τε­ρο αυτό στη μητρό­τη­τα και στην πατρότητα.

Από κοντά και ο Σπύ­ρος Μπι­μπί­λας, βου­λευ­τής της Πλεύ­σης Ελευ­θε­ρί­ας, υπερ­θε­μά­τι­σε για την υιο­θε­σία παι­διών από ομό­φυ­λα ζευ­γά­ρια με το εξής αμί­μη­το επι­χεί­ρη­μα: «Οπως συμ­βαί­νει με τα αδέ­σπο­τα ζωά­κια που τα υιο­θε­τού­με, έτσι πρέ­πει και να υιο­θε­τού­με παι­διά από δομές». Δεν ξέρου­με αν ο ίδιος και το κόμ­μα του αντι­λαμ­βά­νο­νται την ευθύ­νη για τα παι­διά με τον ίδιο τρό­πο που αντι­με­τω­πί­ζουν τη φρο­ντί­δα ενός αδέ­σπο­του ζώου…

Τέτοιες από­ψεις όμως δεί­χνουν καθα­ρά τους επι­κίν­δυ­νους δρό­μους που ανοί­γει η τεκνο­θε­σία στο όνο­μα του «δικαιω­μα­τι­σμού», όπως την υπε­ρα­σπί­ζο­νται η ηγε­σία των ΛΟΑΤΚΙ, η κυβέρ­νη­ση και τα άλλα κόμ­μα­τα, πετώ­ντας έξω από το κάδρο τα πραγ­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και τις ανά­γκες των παι­διών, που υπο­νο­μεύ­ο­νται ευθέ­ως από το κυβερ­νη­τι­κό νομοσχέδιο.

Πηγή: 902.gr

Σαρλ Πιερ Μπω­ντλαίρ: Τ’ απα­γο­ρευ­μέ­να και τα επιλήψιμα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο