Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αμείλικτα ερωτήματα για τις φωτογραφίες με τις “χλαμύδες” στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης

Αμεί­λι­κτα και ανα­πά­ντη­τα είναι τα ερω­τή­μα­τα γύρω από τις φωτο­γρα­φί­ες που κάνουν τα τελευ­ταία 24ωρα το γύρο του δια­δι­κτύ­ου και απει­κο­νί­ζουν άτο­μα ντυ­μέ­να με χλα­μύ­δες, να παρι­στά­νουν αρχαία αγάλ­μα­τα και να φωτο­γρα­φί­ζο­νται στον Ιερό Βρά­χο της Ακρό­πο­λης, πλάι στον Παρ­θε­νώ­να και το Ερέχθειο.

 

Για αυτό το κακό­γου­στο και κιτς σόου που καθι­στά την πολι­τι­στι­κή μας κλη­ρο­νο­μιά ένα ντε­κόρ για φωτο­γρα­φί­σεις και καπρί­τσια, μέχρι στιγ­μής, δεν έχει υπάρ­ξει κάποια επί­ση­μη τοπο­θέ­τη­ση από το καθ’ ύλην αρμό­διο υπουρ­γείο, το υπουρ­γείο Πολιτισμού.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες του υπουρ­γεί­ου κάνουν λόγο ότι ανά­με­σα σε πολυ­με­λείς ομά­δες επι­σκε­πτών «εμφι­λο­χώ­ρη­σαν ορι­σμέ­νοι με αρχαιο­ελ­λη­νι­κές ενδυ­μα­σί­ες, χωρίς να γίνουν αντι­λη­πτοί από φυλα­κτι­κό προ­σω­πι­κό της υπη­ρε­σί­ας» σπεύ­δο­ντας να ρίξουν (;) τις ευθύ­νες τους στο λιγο­στό προ­σω­πι­κό των αρχαιο­φυ­λά­κων.
Αυτή η πρα­κτι­κή δεν είναι και­νού­ρια… Το ίδιο είδα­με να συμ­βαί­νει και με την κλο­πή καλω­δί­ων, ντά­λα μεση­μέ­ρι από το Βυζα­ντι­νό Μου­σείο. Δυσφή­μη­ση και απα­ξί­ω­ση, με κάθε τρό­πο, των παρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών, αλλά και των εργα­ζο­μέ­νων που τις στε­λε­χώ­νουν… Δεν απο­κλεί­ε­ται, το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού να προ­τί­θε­ται να παρα­δώ­σει τις υπη­ρε­σί­ες φύλα­ξης (μετά από αυτές της έκδο­σης των εισι­τη­ρί­ων) σε ιδιώτες.

Την ίδια στιγ­μή σπεύ­δει να ενη­με­ρώ­σει, πάλι σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ότι «δεν ήταν σε καμιά περί­πτω­ση τμή­μα της VIP ξενά­γη­σης, δεδο­μέ­νου ότι η έναρ­ξη της εν λόγω δρά­σης προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται από τον ΟΔΑΠ μετά τις 10 Μαΐ­ου». Λες και αν έδι­ναν οι συγκε­κρι­μέ­νοι 5000 ευρώ, τόσο ακού­γε­ται ότι θα κοστο­λο­γεί­ται η πρι­βέ ξενά­γη­ση, θα ήταν όλα εντάξει…

Αυτή άρα­γε είναι η περί­φη­μη «αξιο­ποί­η­ση» των αρχαιο­λο­γι­κών χώρων και μνη­μεί­ων, που ευαγ­γε­λί­ζε­ται και η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση; Το μόνο σίγου­ρο είναι ότι όσο η πολι­τι­στι­κή κλη­ρο­νο­μιά λογα­ριά­ζε­ται ως η «βιτρί­να» που προσ­δί­δει ισχυ­ρή προ­στι­θέ­με­νη αξία, όσο το μόνο που μετρά­ει είναι η εισπρα­ξι­μό­τη­τα, ακό­μα και αν δεν σχε­τί­ζε­ται η επί­σκε­ψη με τον βασι­κό προ­ο­ρι­σμό των μνη­μεί­ων, άλλο τόσο είναι φυσι­κό, δυστυ­χώς, να ξεπη­δούν και τέτοιες ενέρ­γειες όπως η παραπάνω…

Πηγή 902.gr

Ακολουθήστε το Ατέχνως
Google News, Facebook _Twitter

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο