Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αμερικανίδα βουλευτής για Ουκρανία: Δεν ξέρω τι είναι η «ζώνη απαγόρευσης πτήσεων» αλλά συμφωνώ να καταρρίπτονται ρώσικα αεροσκάφη

Υπο­στη­ρί­ζει ανα­φαν­δόν την επι­βο­λή ζώνης απα­γό­ρευ­σης πτή­σε­ων πάνω από την Ουκρα­νία, αλλά δεν ξέρει τι ακρι­βώς είναι.

Ο λόγος για την βου­λευ­τή του Ρεπου­μπλι­κα­νι­κού κόμ­μα­τος στη Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων Μαρία Σαλα­ζάρ, η οποία σε δηλώ­σεις της τάχθη­κε με θέρ­μη υπέρ της ζώνης απα­γό­ρευ­σης πτή­σε­ων πάνω από την Ουκρανία.

Όταν όμως ρωτή­θη­κε αν γνω­ρί­ζει τι σημαί­νει το εν λόγω μέτρο τότε έδει­ξε πλή­ρη άγνοια.

Όταν δε της επι­ση­μάν­θη­κε ότι «απα­γό­ρευ­ση πτή­σε­ων» σημαί­νει ότι θα πρέ­πει να καταρ­ρί­πτο­νται ρωσι­κά αερο­σκά­φη, η Σαλα­ζάρ απά­ντη­σε: «Φυσι­κά!» (Of course!).

Μέσα στο παρα­λή­ρη­μα της αμά­θειάς της, η αμε­ρι­κα­νί­δα βου­λευ­τής σημεί­ω­σε επί­σης ότι… «η ελευ­θε­ρία δεν μπο­ρεί να είναι ελεύ­θε­ρη» (!!!) και πως υπο­στη­ρί­ζει οτι­δή­πο­τε θα τιμω­ρού­σε τον Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν για την εισβο­λή στην Ουκρανία.

Τι είναι η «ζώνη απαγόρευσης πτήσεων» (no-fly zone);

Ο όρος «no-fly zone» ανα­φέ­ρε­ται σε κάθε περιο­χή ενα­ε­ρί­ου χώρου όπου έχει προ­βλε­φθεί απα­γό­ρευ­ση πτή­σης για συγκε­κρι­μέ­να αερο­σκά­φη. Εν και­ρώ ειρή­νης, εφαρ­μό­ζε­ται για να προ­στα­τεύ­σει ευαί­σθη­τες περιο­χές, όπως προ­ε­δρι­κές η βασι­λι­κές κατοι­κί­ες ή ακό­μη και τον χώρο πάνω από μεγά­λα αθλη­τι­κά γεγο­νό­τα ή δια­δη­λώ­σεις με μεγά­λο αριθ­μό συγκεντρωμένων.

Υπό την στρα­τιω­τι­κή του χροιά, μία «no-fly zone» σχε­διά­ζε­ται (και τίθε­ται σε ισχύ) προ­κει­μέ­νου να απα­γο­ρεύ­σει αερο­σκά­φη από το να εισέλ­θουν σε απα­γο­ρευ­μέ­νο ενα­έ­ριο χώρο ώστε να απο­τρα­πούν επι­θέ­σεις ή κατα­σκο­πευ­τι­κές πτή­σεις, προ­λη­πτι­κά χτυ­πή­μα­τα ενα­ντί­ον αμυ­ντι­κών συστημάτων.

Μία no-fly zone πάνω από την Ουκρα­νία θα σήμαι­νε ότι στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις και εν προ­κει­μέ­νω νατοϊ­κές θα εμπλέ­κο­νταν άμε­σα με οποιο­δή­πο­τε ρωσι­κό αερο­σκά­φος θα εντο­πι­ζό­ταν στον ουρα­νό της Ουκρα­νί­ας και ‑αν χρεια­στεί – να το καταρρίψουν.

Πρα­κτι­κά, στην περί­πτω­ση του πολέ­μου στην Ουκρα­νία, η επι­βο­λή «ζώνης απα­γό­ρευ­σης πτή­σε­ων» από το ΝΑΤΟ θα σήμαι­νε ανα­πό­φευ­κτα ευθεία πολε­μι­κή εμπλο­κή με τις ρωσι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις, δηλα­δή ραγδαία κλι­μά­κω­ση και γενί­κευ­ση του πολέμου.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο