Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αμερικανιές…

Οι ειδή­σεις έχουν ως εξής.

Στο… pillar of stability που λέγε­ται βάση της Σού­δας σταθ­μεύ­ει αυτές τις μέρες άλλη μία φονι­κή μηχα­νή του στρα­τού των ΗΠΑ, το αερο­πλα­νο­φό­ρο USS Gerald Ford.

Αυτές τις ημέ­ρες έχουν ξεχυ­θεί στα Χανιά Αμε­ρι­κα­νοί στρα­τιώ­τες. Μάλι­στα έχουν κλεί­σει και δρό­μοι της πόλης για να είναι πιο άνε­τοι στις βόλ­τες τους οι κομι­στές της «στα­θε­ρό­τη­τας» και της «ασφά­λειας..

Τις τελευ­ταί­ες ώρες έχουν δει το φως της δημο­σιό­τη­τας δύο δια­φο­ρε­τι­κές καταγ­γε­λί­ες για τρα­μπού­κι­κες συμπε­ρι­φο­ρές ακό­μα και ξυλο­δαρ­μό κορι­τσιών από Αμε­ρι­κα­νούς στρα­τιώ­τες και άλλη μία καταγ­γε­λία όπου Αμε­ρι­κα­νοί μεθύ­στα­κες πεζο­ναύ­τες έπαι­ζαν ξύλο μετα­ξύ τους στις τουα­λέ­τες του Δημο­τι­κού Κήπου της πόλης. Για τον ξυλο­δαρ­μό των δύο 15χρονων μαθη­τριών ακό­μα οι δρά­στες ανα­ζη­τού­νται! Ακό­μα κανέ­να κόμ­μα — πλην ΚΚΕ- δεν έχει δημο­σιεύ­σει κάποια τοπο­θέ­τη­ση για αυτές τις τρα­μπού­κι­κες συμπε­ρι­φο­ρές απέ­να­ντι σε Έλλη­νες πολίτες.

Τα περισ­σό­τε­ρα ΜΜΕ έχουν κάνει γαρ­γά­ρα την είδη­ση, ενώ αντί­στοι­χο σιω­πη­τή­ριο έχει πέσει και σε διά­φο­ρους επι­λε­κτι­κά ευαί­σθη­τους τύπους, που δεν βρί­σκουν κου­βέ­ντα να πού­νε για αυτές τις επι­θέ­σεις σε βάρος ανυ­πε­ρά­σπι­στων κορι­τσιών και αγο­ριών. Δεν πιστεύ­ου­με ο λόγος της σιω­πής να είναι η… εθνι­κό­τη­τα των μεθυ­σμέ­νων επι­τι­θέ­με­νων… ή μήπως όχι;

Τέτοια περι­στα­τι­κά έχουν ξανα­λά­βει χώρα στα Χανιά και όχι μόνο… Οι δρά­στες όμως δεν προ­στα­τεύ­ο­νται μόνο χάρη στην ασυ­λία που τους προ­σφέ­ρει η μη δημο­σιο­ποί­η­ση των γεγο­νό­των. Προ­στα­τεύ­ο­νται και από την Ελλη­νο­α­με­ρι­κά­νι­κη συμ­φω­νία για τις βάσεις — ένα από τα καμά­ρια των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ — στην οποία ουσια­στι­κά παρέ­χε­ται καθε­στώς ασυ­λί­ας για τα μέλη των Ενό­πλων Δυνά­με­ων των ΗΠΑ. Σύμ­φω­να με τα κεί­με­να της συμ­φω­νί­ας, μόνο οι ΗΠΑ είναι αρμό­διες να τιμω­ρή­σουν «πει­θαρ­χι­κά» τους υπη­κό­ους τους, στε­λέ­χη των υπη­ρε­σιών και των Ενό­πλων Δυνά­με­ων, όταν δια­πράτ­τουν κάποιο ποι­νι­κό αδί­κη­μα στη χώρα μας!

Από εκεί προ­κύ­πτει και το θρά­σος των δρα­στών, όπως του συγκε­κρι­μέ­νου Αμε­ρι­κα­νού σε βίντεο, ο οποί­ος την ώρα της προ­σα­γω­γής του από αστυ­νο­μι­κούς της ΕΛ.ΑΣ, τους λέει «θα πάτε φυλακή»!

Εξώ η Ελλά­δα από τους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ! Έξω οι φονιά­δες από τις πόλεις μας!

Πηγή: 902.gr

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο