Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα: Εντός του 2020 η νέα συμφωνία Αθήνας-Ουάσινγκτον

Σε λίγους μήνες, εντός του 2020, θα υπο­γρα­φεί μετα­ξύ Ελλά­δας και ΗΠΑ η νέα, επι­κίν­δυ­νη για το λαό, Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας που θα περι­λαμ­βά­νει και τις αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις στη Σού­δα, στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και στη Θεσ­σα­λία, όπως δηλώ­νει ο υπουρ­γός Άμυ­νας Νίκος Πανα­γιω­τό­που­λος στην «Καθη­με­ρι­νή» της Κυρια­κής. Στις 2 Οκτώ­βρη διορ­γα­νώ­νε­ται μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση στο Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας και πορεία στην αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία ενά­ντια στη συμ­φω­νία για τις βάσεις.

Σε ερώ­τη­ση αν βλέ­πει να προ­χω­ρά­ει η συμ­φω­νία μέσα στο 2020 ο υπουρ­γός Άμυ­νας απα­ντά­ει «ασφα­λώς» και για το περιε­χό­με­νο της ανα­φέ­ρει πως «τα τέσ­σε­ρα βασι­κά σημεία είναι η χρή­ση του λιμα­νιού της Σού­δας, η χρή­ση τμή­μα­τος του λιμα­νιού της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, η εγκα­τά­στα­ση βάσης εκπαί­δευ­σης ελι­κο­πτέ­ρων στην Κεντρι­κή Ελλά­δα και η χρή­ση από τις Ένο­πλες Δυνά­μεις αμε­ρι­κα­νι­κών UAV (μη επαν­δρω­μέ­νων αερο­σκα­φών)». Δηλώ­νει επί­σης ότι είναι προς διευ­θέ­τη­ση ζητή­μα­τα «όπως η συν­δρο­μή των ΗΠΑ στην ανα­βάθ­μι­ση υπο­δο­μών των Ε.Δ., π.χ. αερο­δρο­μί­ων που είναι ακό­μα προς διαπραγμάτευση».

Ανα­φε­ρό­με­νος στο ταξί­δι του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στην Ελλά­δα στις αρχές Οκτώ­βρη δηλώ­νει ότι «η επί­σκε­ψη Πομπέο θα είναι μια πρά­ξη επι­κύ­ρω­σης αυτής της στρα­τη­γι­κής συμ­φω­νί­ας». Προ­σθέ­τει πως «το βασι­κό ποιο­τι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ότι οι ΗΠΑ επεν­δύ­ουν σε υπο­δο­μές των Ε.Δ. έτσι ώστε η δια­χεί­ρι­ση τους και η ανα­βάθ­μι­ση τους να καθί­στα­νται όχι μόνο εθνι­κό συμ­φέ­ρον της Ελλά­δας αλλά και των ΗΠΑ».

Για την Τουρ­κία απο­φεύ­γει να μιλή­σει για επι­θε­τι­κές ενέρ­γειες στην Κυπρια­κή ΑΟΖ και κάνει λόγο για «δρα­στη­ριό­τη­τα κυρί­ως τουρ­κι­κών πολε­μι­κών σκα­φών που συνο­δεύ­ουν τα πλοία τα οποία πραγ­μα­το­ποιούν έρευ­νες και εξο­ρύ­ξεις στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, διερ­χό­με­να, βεβαί­ως και από το Αιγαίο. Συμπλη­ρώ­νει ότι «έχου­με καταγ­γεί­λει σε κάθε τόνο αυτή τη συμπε­ρι­φο­ρά». Δηλώ­νει ότι η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ θα εφαρ­μό­σει την πρό­βλε­ψη της Συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών για την επι­τή­ρη­ση του ενα­έ­ριου χώρου της Β. Μακε­δο­νί­ας από ελλη­νι­κά μαχη­τι­κά. Ανα­φέ­ρει πως «θα υπο­γρα­φεί ανά­με­σα στους δύο αρχη­γούς των επι­τε­λεί­ων η συμ­φω­νία (air policing) για την επι­τή­ρη­ση του ενα­έ­ριου χώρου των Σκοπίων».

Για τους εξο­πλι­σμούς δηλώ­νει γίνο­νται δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με τις ΗΠΑ και το Ισρα­ήλ για την από­κτη­ση UAV και drones, πως προ­χω­ρά­ει το πρό­γραμ­μα ανα­βάθ­μι­σης των F‑16, ενώ για την από­κτη­ση γαλ­λι­κών φρε­γα­τών δηλώ­νει πως «οι συζη­τή­σεις είναι σε πολύ πρώ­ι­μο στά­διο και το μόνο που υπάρ­χει στο τρα­πέ­ζι είναι μια συμ­φω­νία των δυο ηγε­τών του προ­έ­δρου Μακρόν και του πρω­θυ­πουρ­γού μας».

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΕΔΩ το κεί­με­νο ενά­ντια στην Συμ­φω­νία Ελλά­δας-ΗΠΑ για τις βάσεις.

eedye vaseis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο