Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροπλάνο, που ξεκίνησε από την Ελλάδα, πάνω από την Κριμαία

Αμε­ρι­κα­νι­κό κατα­σκο­πευ­τι­κό αερο­πλά­νο που απο­γειώ­θη­κε από ελλη­νι­κο αερο­δρό­μιο πέτα­ξε πάνω από την Κρι­μαία. Καθό­λου παρά­ξε­νο μιας και με μια σει­ρά ενέρ­γειες η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατέ­στη­σε την Ελλά­δα βάση των ΗΠΑ για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των συμ­φε­ρό­ντων τους, και την ενέ­πλε­ξε στους ανταγωνισμου΄ς της ευρύ­τε­ρης περιοχής.

Η πορεία του αμε­ρι­κα­νι­κού κατα­σκο­πευ­τι­κού αερο­σκά­φους ξεκί­νη­σε από την Ελλά­δα και σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες πραγ­μα­το­ποί­η­σε ανα­γνώ­ρι­ση κοντά στην ακτή της χερ­σο­νή­σου της Κριμαίας.

Aερο­σκά­φος της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας των ΗΠΑ πραγ­μα­το­ποί­η­σε ανα­γνώ­ρι­ση κοντά στην ακτή της χερ­σο­νή­σου της Κρι­μαί­ας, σύμ­φω­να με το σύστη­μα παρα­κο­λού­θη­σης PlaneRadar.

Το ανα­γνω­ρι­στι­κό αερο­πλά­νο Boeing RC-135V με αριθ­μό 64–14846 και το δια­κρι­τι­κό MITE21 απο­γειώ­θη­κε από αερο­πο­ρι­κή βάση στην Ελλά­δα, στις 08:35 ώρα Μόσχας.

Στις 8:45 ώρα Μόσχας, το Boeing έφτα­σε στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα και στη συνέ­χεια προ­χώ­ρη­σε στη διε­ξα­γω­γή ανα­γνω­ρι­στι­κής πτή­σης κοντά στις ακτές της Κριμαίας.

Πραγ­μα­το­ποί­η­σε αρκε­τές φορές διέ­λευ­ση από τα σύνο­ρα της χερ­σο­νή­σου και στη συνέ­χεια επέ­στρε­ψε στο αερο­δρό­μιο από όπου ξεκίνησε.

Το RC-135V βρέ­θη­κε στην καθο­ρι­σμέ­νη περιο­χή για περί­που τρεις ώρες.

Πρό­σφα­τα, η δρα­στη­ριό­τη­τα των ξένων ανα­γνω­ρι­στι­κών αερο­σκα­φών, ιδί­ως των αερο­σκα­φών των ΗΠΑ, αυξή­θη­κε στα ρωσι­κά σύνορα.

Την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, δύο αερο­σκά­φη της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών εντο­πί­στη­καν κοντά στη χερ­σό­νη­σο της Κριμαίας.

Πηγή: Sputnik.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο