Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αμερικανός Πρέσβης: Δώδεκα επιθετικά ελικόπτερα των ΗΠΑ από το Στεφανοβίκειο φεύγουν για Πολωνία

Κίνδυνος για τον ελληνικό λαό από την εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

Δώδε­κα επι­θε­τι­κά ελι­κό­πτε­ρα των Αμε­ρι­κα­νών που σταθ­μεύ­ουν σήμε­ρα στο Στε­φα­νο­βί­κειο στο πλαί­σιο της διμε­ρούς συμ­φω­νί­ας για τις βάσεις, φεύ­γουν την Παρα­σκευή για Πολω­νία, στο πλαί­σιο της …αξιο­ποί­η­σης της Ελλά­δας ως κόμ­βου διεκ­πε­ραί­ω­σης μάχι­μων μονά­δων των ΗΠΑ προς τη συνο­ριο­γραμ­μή με τη Ρωσία.

Την ανα­κοί­νω­ση έκα­νε σήμε­ρα ο ίδιος ο πρέ­σβης των ΗΠΑ στην Ελλά­δα Τζέ­φρι Πάιατ, μιλώ­ντας σε δημο­σιο­γρά­φους, επι­βε­βαιώ­νο­ντας την είδη­ση αλλά και τους μεγά­λους κιν­δύ­νους για τον ελλη­νι­κό λαό από την εμπλο­κή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και τη μετα­τρο­πή της σε μια απέ­ρα­ντη στρα­τιω­τι­κή αμε­ρι­κα­νι­κή βάση!

Από επί­σκε­ψη του Τζέ­φρι Πάιατ στη βάση ελι­κο­πτέ­ρων στο Στεφανοβίκειο

Επί­σης ο Αμε­ρι­κα­νός πρέ­σβης εξή­ρε το ρόλο Αλε­ξαν­δρού­πο­λης και Σού­δας στους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ για προ­ώ­θη­ση, υπο­στή­ρι­ξη, ανά­πτυ­ξη δυνά­με­ων τους στη Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο και τη Μαύ­ρη Θάλασσα.

Γραφείο Τύπου ΚΕ ΚΚΕ: Μεγάλοι κίνδυνοι για τον λαό από τη μετατροπή της Ελλάδας σε απέραντη αμερικανική βάση

ΗΠΑ: Στέλνουν 800 στρατιώτες και 32 επιθετικά ελικόπτερα σε Βαλτική και Πολωνία

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο