Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αμετανόητη και θρασύς η Αλεξία Έβερτ συνεχίζει να προκαλεί!

Αμε­τα­νό­η­τη και προ­κλη­τι­κή εμφα­νί­στη­κε η πρώ­ην αντι­δή­μαρ­χος της διοί­κη­σης Μπα­κο­γιάν­νη στο Δήμο Αθη­ναί­ων Αλε­ξία Έβερτ στο πρό­σφα­το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο που έγι­νε στις 30 Νοέμβρη.

Η κ. Έβερτ επι­χεί­ρη­σε να δικαιο­λο­γή­σει τη ναζι­στι­κού τύπου αθλιό­τη­τα περί «κατσα­ρί­δων και τρω­κτι­κών» που χρη­σι­μο­ποί­η­σε σε ανάρ­τη­σή της για τους κομ­μου­νι­στές, λέγο­ντας πως ήταν «καυ­στι­κή» έκφρα­ση που γρά­φτη­κε επει­δή οι δια­δη­λω­τές παρα­βί­α­σαν τον χου­ντι­κό νόμο περί απα­γό­ρευ­σης συγκεντρώσεων!

Δίνο­ντας ρεσι­τάλ θρά­σους και χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ρητο­ρι­κή που θα ζήλευαν και οι χρυ­σαυ­γί­τες, η γόνος της γνω­στής πολι­τι­κής οικο­γέ­νειας ισχυ­ρί­στη­κε ότι δεν είναι «κομ­μα­τό­σκυ­λο», αφή­νο­ντας σαφείς υπό­νοιες ότι κάποιοι άλλοι είναι.

Απευ­θυ­νό­με­νος στην κ. Έβερτ, ο δημο­τι­κός σύμ­βου­λος της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Στέ­λιος Λάμπρου είπε μετα­ξύ άλλων ότι «λίγη ταπει­νό­τη­τα και ντρο­πή δεν βλά­πτει», ενώ από την ίδια παρά­τα­ξη ο Χάρης Βουρ­δου­μπάς ανέ­φε­ρε ότι με την τοπο­θέ­τη­σή της η Αλ. Έβερτ «δεί­χνει ότι δεν έχει μετανιώσει».

Αυτό, λοι­πόν, το στέ­λε­χος της Νέας Δημο­κρα­τί­ας που κλη­ρο­νο­μι­κώ δικαίω βρί­σκε­ται στην πολι­τι­κή, ήταν αντι­δή­μαρ­χος του Κ. Μπα­κο­γιάν­νη και παρα­μέ­νει δημο­τι­κή σύμ­βου­λος της παρά­τα­ξης του!

Να την… «χαί­ρο­νται» ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων, το κόμ­μα της και όσοι την ψήφισαν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο