Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αμετανόητος σκοταδιστής ο Αμβρόσιος: «Το μόνιμο φάρμακο που έπινα για τον κορονοϊό ήταν ο αγιασμός»!

Στην… «μεσι­τεία της Υπε­ρα­γί­ας Θεο­τό­κου και του Αγί­ου Νεκτα­ρί­ου» απο­δί­δει ο ακρο­δε­ξιός πρώ­ην μητρο­πο­λί­της Καλα­βρύ­των Αμβρό­σιος το απο­τέ­λε­σμα των ιατρι­κών του εξε­τά­σε­ων κατά τη διάρ­κεια των οποί­ων βρέ­θη­κε αρνη­τι­κός στον κορονοϊό!

Αμε­τα­νό­η­τος ο χου­ντι­κός ταγ­μα­τάρ­χης της χωρο­φυ­λα­κής Αμβρό­σιος Λενής συνε­χί­ζει, εν μέσω έξαρ­σης της παν­δη­μί­ας, τα σκο­τα­δι­στι­κά του παρα­λη­ρή­μα­τα βάζο­ντας σε κίν­δυ­νο τις ζωές των αφε­λών που βασί­ζο­νται στα λόγια του.

«Με την μεσι­τεία της Υπε­ρα­γί­ας Θεο­τό­κου και του Αγί­ου Νεκτα­ρί­ου, του Οποί­ου το Παρεκ­κλή­σιον είναι ακρι­βώς δίπλα μας, έλα­βε τέλος η μικρή περι­πέ­τεια της υγεί­ας μου. Είχα προ­σβλη­θή από τον Κορο­ναϊό! Ο Κύριος με ελέ­η­σε! Με εθε­ρά­πευ­σε χωρίς την περι­πέ­τεια της εισα­γω­γής μου στο Νοσο­κο­μείο» έγρα­ψε ο πρώ­ην Μητρο­πο­λί­της στο ιστο­λό­γιο του, ενώ σε άλλο σημείο ανέ­φε­ρε ότι «καθη­με­ρι­νώς το μόνι­μον φάρ­μα­κον, που έπι­να και συνε­χί­ζω να πίνω με πολ­λήν ευλά­βειαν, ήταν και είναι ο Μεγά­λος Αγιασμός».

Το ερώ­τη­μα είναι: Πέραν της βλα­κεί­ας, πέραν του σκο­τα­δι­σμού και της μαυ­ρί­λας που εκφρά­ζει ο συγκε­κρι­μέ­νος τύπος, τα όσα παρα­πλα­νη­τι­κά λέει δεν απο­τε­λούν παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση του λαού και ως εκ τού­του επι­κίν­δυ­να για τη δημό­σια υγεία; Κάτι τέτοιο, άρα­γε, δεν επι­σύ­ρει και νομι­κές ευθύνες;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο